Yazarlar İçin Bilgi

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız Dergi Hakkında bağlantısı araılığıyla dergi yayın politikası ve Yazar Rehberi'ne ulaşabilirsiniz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce register üye olmalıdır. Gönderi işlemi Üye Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamakta yapılır. Dergi açık erişim olup, kayıt, makale gönderme ve kabul edildiği takdirde makalenin yayınlanması ücretsizdir. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olması gerekmektedir. Sorumlu yazarın çalışmasını sisteme yüklerken gerekli olan telif hakkı devir formunu doldurup imzalaması gerekir. Telif hakkı devir formuna buradan ulaşılabilir. Dergide yayınlanan makalelerin yayın hakkı yazar tarafından ESTUDAM Halk Sağlığı Dergisine devredilmiş sayılır ve ticari amaç ile kullanılamaz. Yazarlar makalelerinin tam sürüm pdf dosyalarını bilimsel ortamlarda paylaşabilirler.

Orijinal Makaleler: Başlık sayfası, Yazar(lar), Türkçe / İngilizce Özet, Anahtar kelimeler, Giriş, Gereç ve Yöntem (istatistiksel analiz), Bulgular ve Analizler, Tartışma ve Sonuç, Teşekkür, Kaynaklar ve Ekler bölümlerinden oluşmalıdır.Orjinal makaleler en fazla 3000 kelime içermelidir.

Derlemeler: Başlık sayfası, Yazar(lar), Türkçe / İngilizce Özet, Anahtar kelimeler, İlgili Başlıklar, Sonuç, Kaynaklar ve Ekler bölümlerinden oluşmalıdır. Derlemeler en fazla 4000 kelime içermelidir.

Olgu sunumu: Başlık sayfası, Yazar(lar), Türkçe /İngilizce Özet, Anahtarkelimeler, Giriş, Olgu bildirisi, Tartışma ve Sonuç, Kaynaklar ve Ekler bölümlerinden oluşmalıdır. Olgu Sunumları en fazla 1600 kelime içermelidir. 

Editöre mektup: Son bir yıl içinde dergide yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 1000 kelimelik yazılardır. En fazla iki yazar tarafından hazırlanır. Eğer bir makale ile ilişkisi varsa ilgili olduğu makale açık olarak belirtilmelidir. En fazla 10 kaynak verilir. Sonunda sorumlu yazarın iletişim bilgileri verilmelidir.

Yazar(lar) Başlık sayfasının hemen altına yazarların açık adı-soyadı, çalıştıkları kurum ve çalışmanın yapıldığı kurum belirtilmelidir. İletişim kurulacak yazarın posta adresi ile e-posta adresleri yazılmalıdır. Ayrıca derginin ön yüzünde kullanılmak üzere Türkçe ve İngilizce kısa başlık yazılmalıdır.

Özet Başlık sayfasından sonra ayrı bir sayfada araştırma ve derlemeler için 250, olgu bildirileri için 150 kelimeden oluşan bir özet bulunmalıdır. Makaleler için özetin amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç olarak alt başlıkları bulunmamalıdır. Özet hem Türkçe hem İngilizce olarak yazılmalı ve eklenmelidir.

Anahtar Kelimeler Anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce özetlerin hemen altında en az 3 anahtar kelime verilmelidir.

Şekil ve fotoğraflar: Şekillerin alt yazıları şekil numarası bildirilerek yazılmalı ve şekil numaraları metin içinde mutlaka belirtilmelidir. Resim, şekil, grafik ve tabloların çözünürlükleri en az 300 dpi olmalıdır. Yazar başka kaynaktan aldığı resim, şekil, grafik ve tablolar için gerekiyorsa telif hakkı sahibi kişi ve kuruluşlardan izin almalı ve yazı içinde bunu belirtmelidir. Yazı içinde ilaçların veya aletlerin özel isimleri kullanılamaz.

Kaynaklar: Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre “Vancouver”  alıntılama biçimine göre yazılmalıdır. Farklı kaynak türlerine göre Vancouver alıntılama biçim örneklerine http://guides.lib.monash.edu/ld.php?content_id=14570618 veya http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/50/5004.pdf adreslerinden ulaşılabilir.

 

The ESTUDAM Journal of Public Health (ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi) is an open access journal and publishes clinical and experimental articles, case repots, medical news, reviews and summary reports about all fields of medical and health sciences. It is published on January, May and September. The language is Turkish / English.

Author can access publishing policy and Author guidelines via About the JournalAuthors have to register via "kayıt/register" button and follow the steps to submit their papers. All these processes and publishing the paper on the journal if accepted are free of charge. The corresponding author has to fill and sign the copyright release form with the submission of manuscript. The copyright release form can be downloaded here. Authors accept that the copyright of  published articles are belong to ESTUDAM Halk Sağlığı Dergisi. Authors have right to use and share the full text pdfs on scientific or academic platforms without commertial use.

The properties of different types of papers and components have to be as shown below:

Original Research Articles: Title page, Author (s), Turkish / English Abstracts, Key words, Introduction, Materials and Methods (statistical analysis), Findings and Analyzes, Discussion and Conclusion, Acknowledgments, References and Annexes. The article has to written with maximum 3000 words.

Reviews: Title page, Author (s), Turkish / English Abstracts, Key words, Related Topics, Conclusion, References and Annexes. Reviews has to written with maximum 4000 words.

Case reports: Title page, Author (s), Turkish / English Abstracts, Key Words, Introduction, Case Report, Discussion and Conclusion, Sources and Annexes. The case reports has to written with maximum 1600 words.

Letter to the editor: It is an essay with maximum of 1000 words including the opinions, experiences and questions of the readers related to the articles published in the journals in the recent year. It is prepared by a maximum of two authors. If it is related to an article, the article should be clearly stated. A maximum of 10 resources are awarded. The responsible author should be given contact information In the end.

Author(s) has/have to take place just below the title page, the author's full name, surname, institution and institution should be specified. The mail address and e-mail address of the corresponding author should be written. Also Turkish and English short title should be written.

Abstract has to take place after the title page, and has to contain maximum 250 words for research articles and reviews, 150 words for case reports. It has to be written as uniform and shold not contain subtitles like purpose, material and method, findings, result.The abstract should be written both in Turkish and English.

Keywords has to be written both Turkish and English and contain at least 3 words.

Figures and images: The information of the figures should be written with the related number and the figure numbers must be clearly indicated in the text. The resolution of images, figures, graphics and tables should be at least 300 dpi. The author must obtain permission from the copyright owners and organizations, for the pictures, figures, graphics and tables  which were taken from another source, and indicate this in writing. Commertial names of medicines or instruments can not be used in the article.

References should be written as “Vancouver” citation style. Authors can get detailed information and examples of this style via http://guides.lib.monash.edu/ld.php?content_id=14570618 or http://www.ctf.edu.tr/stek/pdfs/50/5004.pdf