Sosyobilimsel Konu Temelli Fen Öğretimi Üzerine Türkiye’de Yapılan Çalışmalardan Bir Derleme

Özden Tezel, Binnur Günister

Öz


Bilim ve toplumun iç içe olduğu, fen ve teknolojinin günümüzde sürekli geliştiği dikkate alındığında; bilimi toplumdan, fen bilimlerini teknolojiden ayrı tutmak imkânsızdır. Fen eğitiminin temel amacı, gerçek hayatta karmaşık konularla karşılaştıklarında, kanıtlara dayalı karar verebilen, sorumluluk ve değer sahibi bireyler yetiştirmektir. Bu çalışmanın amacı, “sosyobilimsel konular”, “sosyobilimsel konularla fen öğretimi” alanında yapılan çalışmaları derleyerek, sosyobilimsel konu temelli fen öğretiminin kullanım durumunu belirlemek, bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara ve eğitimcilere katkı sağlamaktır. Bu amaçla, fen öğretiminde sosyobilimsel konuların kullanılmasına yönelik alan yazındaki çalışmalar incelenerek, bir derleme hazırlanmıştır. Bu çalışmada, ulusal dergilerde yayınlanmış ilgili Türkçe araştırmalar incelenmiş ve tarama sonucunda, 12 makaleye ve 20 teze ulaşılmıştır. Ulaşılan makaleler; amaç, yöntem, katılımcılar ve sonuç göz önünde bulundurularak analiz edilmiştir. Sosyobilimsel konu temelli fen öğretimine dair Türkiye’de yapılan araştırmalar; epistemolojik inançlar, kavramsal bilgi, eleştirel düşünme, özyeterlilik, insan hakları ve çevreye yönelik tutum ve sosyobilimsel konuların argümantasyon yöntemi ile işlenmesinin öğrenme sürecindeki etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Alan yazın taraması sonucunda, sosyobilimsel konu temelli öğretim üzerine yapılan çalışmaların son yıllarda artış gösterdiği, ancak daha çok öğrenci ve öğretmen adaylarına yönelik araştırmaların gerçekleştirildiği dikkati çekmektedir. Dolayısıyla fen öğretiminin en önemli yapı taşı ve asıl uygulayıcısı olan fen bilimleri öğretmenine yönelik araştırmaların yapılması, öğretmenlerin sosyobilimsel konuları fen bilimleri dersinde nasıl işleyeceklerine dair proje, çalıştay vb. düzenlenmesi faydalı olacaktır. Fen eğitiminin amacı gerçek hayatta sosyobilimsel konularla karşılaştıklarında, kanıtlara dayalı karar verebilen, sorumluluk ve değer sahibi bireyler yetiştirmek olduğuna göre, sosyobilimsel konuların güncel öğretim süreciyle bütünleşmesi sağlanarak; muhakeme kudreti, bilimsel düşünme alışkanlığı ve karar verme becerisi gelişmiş fen okuryazarı bireylerin yetiştirilmesi önem arzetmektedir.


Tam Metin:

PDF (42-60)

Referanslar


Aktamış, H. ve Hiğde, E. (2015). Fen eğitiminde kullanılan argümantasyon modellerinin değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 35, 136 -172.

Al, S. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyo-bilimsel konulara yönelik görüş ve yaklaşımları: küresel ısınma üzerine vaka çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Albe, V. (2008). When scientific knowledge, daily life experience, epistemological and social considerations intersect: Students’ argumentation in group discussions on a socio-scientific issue. Research in Science Education, 38(1), 67–90.

Aslan, S. (2010). Tartışma esaslı öğretim yaklaşımının öğrencilerin kavramsal algılamalarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 467-500.

Ayaz, E., Karakaş, H. ve Sarıkaya, R. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının nükleer enerji kavramına yönelik düşünceleri: Bağımsız kelime ilişkilendirme örneği. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (CFD); ISSN: 1300-1949, 37, 42-54.

Babacan, M. (2017). Sosyobilimsel konulardaki etkinliklerin yedinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde.

Baltacı, S. (2013). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konudaki (gdo’lu besinler) öğretim öz yeterlilikleri ve bu yeterliliklerin epistemolojik inançlar ile ilişkileri. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Cansız, N. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel konularda muhakeme yeteneklerinin geliştirilmesi. Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Cebesoy, Ü., B. ve Dönmez Şahin, M. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara yönelik tutumlarının çeşitli değişkinler açısından incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37, 100-117.

Çavuş, R. (2013). Farklı epistemolojik inanışlara sahip 8. sınıf öğrencilerinin sosyo-bilimsel konulara bakış açıları. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Demiral, Ü. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konudaki argümantasyon becerilerinin eleştirel düşünme ve bilgi düzeyleri açısından incelenmesi: GDO örneği. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Evren, A. ve Kaptan, F. (2014). Fen eğitiminde sosyobilimsel durum temelli öğretim ve önemi. VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları, 5-8 Haziran 2014: 389-402, Ankara.

Evren Yapıcıoğlu, A. (2016a). Fen bilimleri öğretmen adaylarının sosyobilimsel durum temelli yaklaşım uygulama modellerine yönelik görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 3, 24-34.

Evren Yapıcıoğlu, A. (2016b). Fen bilimleri öğretmen adaylarının sosyobilimsel durum temelli öğretim yaklaşımı uygulamalarına yönelik görüşleri ve çalışmalarına yansıtmaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 132-151.

Fowler, S. R., Zeidler, D.L., & Sadler, T.D. (2009). Moral sensitivity in the context of socioscientific issues in high school science students. International Journal of Science Education, 31, 279-296.

Goloğlu, S. (2009). Fen eğitiminde sosyo-bilimsel aktivitelerle karar verme becerilerinin geliştirilmesi: dengeli beslenme. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Gülhan, F. (2012). Sosyo-bilimsel konularda bilimsel tartışmanın 8. sınıf öğrencilerinin fen okuryazarlığı, bilimsel tartışmaya eğilim, karar verme becerileri ve bilim-toplum sorunlarına duyarlılıklarına etkisinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

İşbilir, E. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyo-bilimsel konular hakkındaki bilimsel tartışma niteliklerinin epistemik inançlar ve tartışmaya eğilimleri açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Jimenez-Aleixandre, M. P. & Erduran, S. (2008). Argumentation in science education: an overview. S. Erduran & M.P. Jimenez-Aleixandre (Eds.), Argumentation in Science Education: Perspectives from Classroom-Based Research (ss.3-28), Netherland: Springer.

Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (1999). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı. Ankara: MEB.

Kara, Y. (2015). Kitap tanıtımı: Sosyobilimsel konular ve öğretimi. Uluslararası Sosyal Ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 242-244. DOI: 10.20860/ijoses.80140.

Karakaya, E. (2015). Bilimsel bilginin doğasını anlama ve sosyo bilimsel konularda akıl yürütme. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Keefer, M. (2003). Moral Reasoning and case based approaches to ethical instruction in science. D.L. Zeidler (Ed.). The Role of Moral Reasoning on Socioscientific Issues and Discourse in Science Education (241-260). Netherlands: Kluwer.

Kırbağ, Z. F., Keçeci, G., Kırılmazkaya, G., ve Şener, A. (2011). İlköğretim öğrencilerinin nükleer enerji sosyobilimsel konusunu online argümantasyon yöntemi ile öğrenmesi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, Elazığ.

Kutluca, A. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel argümantasyon kaliteleri ile bilimin doğası anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Doktora Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.

Lee, Y. (2007). Developing decision-making skills for socio-scientific issues. Teaching for Science Literacy, 41(4), 170-177.

Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2017). İlköğretim ve ortaöğretim öğretim programlarının güncellenmesi, Ankara: MEB.

Nuhoğlu, H. (2014). Güncel sosyobilimsel konulara yönelik sistem dinamiği temelli kurulan öğrenci modellerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(5), 1957-1975. DOI: 10.12738/estp.2014.5.2091.

Özsoy, T. ve Kılınç, A. (2017). Beşinci sınıf öğrencilerinin sosyobilimsel konulara dayalı fen öğretimi (feskök pedagojisi) ile ilgili görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 909-925.

Öztürk, A. (2013). Sosyo-bilimsel konularla argümantasyon becerisi ve insan haklarına karşı tutum geliştirmeye yönelik bir eylem araştırması. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Pedretti, E. (1999). Decision making and STS education: Exploring Scientific knowledge and social responsibility in schools and science centers through an issues-based approach. School Science and Mathematics, 99, 174–181.

Sadler, T. D. (2004). Informal reasoning regarding socioscientific issues: A critical review of research. Journal of Research in Science Teaching, 41(5), 513-536.

Sevgi, Y., ve Şahin, F. (2017). Gazete haberlerindeki sosyobilimsel konuların argümantasyon yöntemiyle tartışılmasının 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri üzerine etkisi. Journal of Human Sciences, 14(1), 156-170. doi:10.14687/jhs.v14i1.4289.

Sezer, K. (2017). Görev yapan ve atanmamış fen bilimleri öğretmenlerinin sosyobilimsel konularla ilgili öz yeterlilik ve tutumlarının belirlenmesi (Samsun ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Sıbıç, O. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulara ve sosyobilimsel konu temelli öğretime yönelik görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Soysal, Y. (2012). Sosyobilimsel argümantasyon kalitesine alan bilgisi düzeyinin etkisi: Genetiği değiştirilmiş organizmalar. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Sönmez, A. (2011). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının GDO’lu besinler hakkındaki bilgileri, risk algıları, tutumları ve böyle bir konunun öğretimine yönelik öz yeterlilikleri. Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

Sönmez, A. (2015). Fen bilimleri öğretmenlerinin epistemolojik inanç sistemleri ve sosyobilimsel konular hakkında yaptıkları öğretimler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Şahintürk, G, Y. (2014). Sosyo-bilimsel tartışma destekli fen etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili farkındalıkları ve içerik bilgisi gelişimine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Taşpınar, P. (2011). Sosyobilimsel tartışma destekli sağlık eğitimi etkinliklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinde sağlık bilincinin ve içerik bilgisinin gelişimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Topçu, M.S. (2008). Fen öğretmen adaylarının sosyobilimsel konular hakkındaki kritik düşünme yetenekleri ve bu yetenekleri etkileyen faktörler. Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Topçu, M.S., Muğaloğlu, E. ve Güven, D. (2014). Fen eğitiminde sosyobilimsel konular: Türkiye örneği, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory & Practice, 14(6), 2327-2348.

Topçu, M. S. ve Atabey, N. (2017). Sosyobilimsel Konu İçerikli Alan Gezilerinin İlköğretim Öğrencilerinin Argümantasyon Nitelikleri Üzerine Etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 68-84.

Topçu, M.S. (2017). Sosyobilimsel Konular ve Öğretimi. Pegem Akademi, Ankara, 70s. DOI 10.14527/9786053180203.

Tosunoğlu, Ç. ve İrez, S. (2017). Biyoloji Öğretmenlerinin Sosyobilimsel Konularla ile İlgili Anlayışları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2), 833-860.

Toulmin, S. (1958). The uses of argument. Cambridge: Cambridge University Press.

Turan, B. (2012). İlköğretim öğretmen adaylarının bilimsel düşünme alışkanlıklarının, sosyobilimsel konular kullanılarak belirlenmesi ve karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Türkmen, H. Pekmez, E. ve Sağlam, M. (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyo-Bilimsel Konular Hakkındaki Düşünceleri. Ege Eğitim Dergisi, (18)2, 448-475.

Walker, K., & Zeidler, D.L. (2007). Promoting discourse about socioscientific issues through scaffolded inquiry. International Journal of Science Education, 29(11), 1387-1410.

Yavuz Topaloğlu, M. ve Balkan Kıyıcı, F. (2017). Ortaokul öğrencilerin hidroelektrik santrali hakkındaki görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 18, Özel Sayı, Nisan 2017, Sayfa: 159-179.

Zeidler, D.L., Walker, K. A., Ackett, W. A., & Simmons, M. L. (2002). Tangled up in views: Beliefs in the nature of science and responses to socioscientific dilemmas. Science Education, 86(3), 343-367.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.

slot gacor

slot gacor

https://badudu.org/

badudu

slot gacor

https://siakad.unikamamuju.ac.id/fonts/-/starlight-princess/

slot88

slot gacor

slot gacor 4d

slot gacor

slot gacor

https://ninjajago.sbs/

https://labskill.umtas.ac.id/wp-content/slot-gacor/

https://kamalinews.co.id/wp-content/slot-deposit-qris/

https://lsgi.org/

https://lsgi.org/

ninjajago

slot777

slot88

http://upforfifty.xyz/

slot gacor

slot gacor

slot88

slot

https://katalog.uinsyahada.ac.id/slot/

slot gacor

slot

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot demo

toto4d

pay4d

https://게이코슬롯.com/

gacor88

slot gacor

slot thailand

slot demo

slot gacor

slot gacor

slot gacor

situs slot gacor

situs slot gacor

https://setda.blorakab.go.id/packages/upload/galeri/

https://disnakertrans.tulangbawangkab.go.id/css/slot-hoki/

slot gacor

slot88

slot gacor

slot88

slot-gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot demo

slot88/

https://smartvillage.tubankab.go.id/vendor/

https://manajemen.unik-kediri.ac.id/wp-content/files/-/slot-toto/

slot4d

slot gacor

https://simpatda.rohilkab.go.id/public/

https://pajak.gunungmaskab.go.id/js/

slot88

https://ojs.trigunadharma.ac.id/public/

https://ojs.trigunadharma.ac.id/up_load/site/

https://kip-kuliah.itbi.ac.id/images/

https://itbi.ac.id/asset/

https://kabanjahe.itbi.ac.id/asset/

https://dindikbud.pekalongankab.go.id/assets/js/

https://dindikbud.pekalongankab.go.id/styles/img/

https://dindikbud.pekalongankab.go.id/styles/fonts/

https://ppdb.dindikbud.pekalongankab.go.id/img/

https://simppdb.dindikbud.pekalongankab.go.id/.well-known/pki-validation/

https://akpergshwng.ac.id/assets/js/

https://slot88.smkmuhkandanghaur.sch.id/

https://myexist.muallimaat.sch.id/.well-known/

slot gacor

toto macau

slot gacor

slot gacor

slot gacor hari ini

slot-gacor

slot gacor

http://student.unisbank.ac.id/wp-includes/slot-gacor-hari-ini/

https://keclasem.rembangkab.go.id/error/

https://ak.polnep.ac.id/slot-gacor/

slot thailand

https://pmbtest.akpergshwng.ac.id/data/slot-qris-gacor/

slot gacor 4d

https://elsa.polteksahid.ac.id/elsa/files/slot-gacor-thailand/

https://ppdb.smai-soedirman-kotabekasi.sch.id/assets/

slot-gacor

slot-gacor

olxtoto

slot gacor

slot88

slot gacor

https://roadpowersystems.com/pages/

https://disdikbud.pemkomedan.go.id/assets/css/

slot4d

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot hoki

slot thailand

togel online

slot88

https://diafrica.org/pages/

togel online

slot gacor

https://fkomputer.umku.ac.id/wp-content/plugins/

https://feb.umku.ac.id/wp-includes/

https://fgizi.umku.ac.id/wp-content/languages/

https://fmipa.umku.ac.id/wp-includes/

slot gacor

slot88

slot88

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

https://fkip.umku.ac.id/wp-content/uploads/

https://fkesehatan.umku.ac.id/wp-content/plugins/

slot gacor

slot gacor

https://fst.umku.ac.id/wp-content/plugins/

https://fkeperawatan.umku.ac.id/wp-content/plugins/

olx toto

https://akparjakarta.ac.id/wp-content/

slot qris

slot qris

slot gacor

slot gopay

slot thailand

slot gacor

slot gopay

https://ppdb.smai-soedirman-kotabekasi.sch.id/assets/

https://pmbtest.akpergshwng.ac.id/data/slot-qris-gacor/

https://cbt.dindikbud.pekalongankab.go.id/assets/

slot ovo

https://jdih.pn-labuanbajo.go.id/images/

https://pn-labuanbajo.go.id/wp-content/uploads/

https://fst.umku.ac.id/wp-content/uploads/

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot88

slot gacor

https://smkpelitanusantara.sch.id/

https://wibs.sch.id/

https://mnis.sch.id/

https://smkm3-alkamal.sch.id/

https://pelitanusantara.sch.id/

slot hoki

slot gacor kamboja

slot777

slot gacor 4d

http://esptpd.kaimanakab.go.id/public/img/

slot gacor

slot server luar

slot gacor

slot88

slot hoki

https://api.kelastryout.id/assets/

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor 2023

https://perpustakaan.poltekkespangkalpinang.ac.id/macau-slot-gacor/

https://sipp.pn-labuanbajo.go.id/resources/

slot thailand

http://bphtb.mitrakab.go.id/public/js/

slot88

https://lppm.upr.ac.id/assets/uploads/

slot gacor

slot88

slot88