Çocukların Üstbilişsel Farkındalıkları ile Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Esra Benli Özdemir, Selçuk Arık

Öz


Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumları ile üstbilişsel farkındalıkları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 2014-15 eğitim öğretim yılı güz döneminde Ankara merkezde bir devlet okulunda öğrenimine devam eden 375 ortaokul öğrencisi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri  “Çocuklar İçin Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) B Formu (Karakelle & Saraç, 2007)” ve  “Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutum Ölçeği (Kaya, 2013)” ile elde edilmiştir. Çalışmada öğrencilerin üstbilişsel farkındalıklarının cinsiyet ve sınıf düzeyine göre, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumlarının ise sadece cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. İlişkisel analiz sonuçlarına göre; öğrencilerin üstbilişsel farkındalıklarıyla sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumları arasında manidar fakat düşük seviyede bir ilişki vardır.


Tam Metin:

PDF (1-22)

Referanslar


Akbaş, T. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarında çevre olgusunun araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Akın, A. (2006). Başarı amaç ortyantasyonları ile bilişötesi farkındalık, ebeveyn tutumları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Aktağ, I., Şemşek, Ö., & Tuzcuoğlu, S. (2017). Determination Metacognitive Awareness of Physical Education Teachers. Journal of Education and Training Studies, 5(9), 63. http://dx.doi.org/10.11114/jets.v5i9.2511

Bağçeci, B., Döş, B. & Sarıca, R. (2011). İlköğretim öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 551-566. 21.04.2015 tarihinde http://sbed.mku.edu.tr/article/viewFile/1038000303/1038000252 adresinden erişilmiştir.

Balcı, G. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sözel matematik problemlerini çözme düzeylerine göre bilişsel farkındalık becerilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Baykara, K. (2011). Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 80-92. 21.04.2015 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/87351 adresinden erişilmiştir.

Baysal, Z. N., Ayvaz, A., Çekirdekçi, S. & Malbeleği, F.(2013). Sınıf öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkındalıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37, 68-81. 21.04.2015 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/2153 adresinden erişilmiştir.

Benli, E. ve Arık, S. (2012). Akademik personelin, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının benlik saygı düzeylerinin ve sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi. Paper presented at the 1. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Girne, KKTC.

Brown, A. L. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious mechanisms. Eds. Franz E. Weinert & Rainer H. Kluwe. Metacognition, motivation and understanding. London: LEA

Christensen, L. B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. (A. Aypay, Çev.). Ankara: Anı

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Demirsöz, E. S. (2010). Yaratıcı dramanın öğretmen adaylarının demokratik tutumları, bilişüstü farkındalıkları ve duygusal zekâ yeterliliklerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Desoete, A., Roeyers, H. & Buysse, A. (2001). Metacognition and mathematical problem solving in grade 3. Journal of learning disabilities, 34(5), 435-447. 04.07.2015 tarihinde http://cimm.ucr.ac.cr/resoluciondeproblemas/PDFs/Annemie Desoete.pdf adresinden erişilmiştir.

Dilci, T. ve Kaya, S. (2012). 4. ve 5. Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, 27, 247-267. 27.04.2015 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/117833 adresinden erişilmiştir.

Dilek, C. (2010). Çevre eğitimi. Ed. Orçun Bozkurt. Çevre bilinci. Ankara: Pegem Akademi.

Dunlap, R. E., & Jorgenson, A. K. (2002). Environmental problems. The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization.

Ebner, D., & Baumgartner, R. J. (2006, September). The relationship between sustainable development and corporate social responsibility. In Corporate responsibility research conference (Vol. 4, No. 5.9, p. 2006).

Emrahoğlu, N., ve Öztürk, A. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: Bir nedensel karşılaştırma araştırması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 18-30.

Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin.

Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. In L.B. Resnick (Ed.), The nature of intelligence, 12, 231-235.

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. American psychologist, 34(10), 906-911.

Funtowicz, S. O., & Ravetz, J. R. (1991). A new scientific methodology for global environmental issues. Ecological economics: The science and management of sustainability, 10, 137.

Goh, C., & Hu, G. (2013). Exploring the relationship between metacognitive awareness and listening performance with questionnaire data. Language Awareness, 23(3), 255-274. http://dx.doi.org/10.1080/09658416.2013.769558

Göçer, T. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalıkları ile mantıksal düşünme becerileri ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gül, Ş., Özay Köse, E., & Sadi Yılmaz, S. (2015). Biyoloji öğretmeni adaylarının üstbiliş farkındalıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23), 119-130. 05.05.2015 tarihinde http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuayefd/article/view/5000071030/5000112173 adresinden erişilmiştir.

Güler, T. (2007). Yaygın Eğitimde Çevre Eğitimi. İçinde: “Çevre Eğitimi” Türkiye Çevre Vakfı Yayını No: 178, Ankara, 99-116.

Gürşimşek, I., Çetingöz, D., & Yoleri, S. (2009). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin biliş üstü farkındalık düzeyleri ile problem çözme becerilerinin incelenmesi. Paper presented at The First International Congress of Educational Research. Çanakkale. 1-3 May 2009.

Hartman, H. J. (2002). Metacognition in scinece teaching and learning Metacognition in science teaching and learning. Eds. Hope J. Hartman. Metacognition in learning and instruction. Kluwer Academic Publishers: London

Hilty, L. (2011). Information technology and sustainability: essays on the relationship between information technology and sustainable development. Norderstedt: Books on Demand.

Holden, E., Linnerud, K., & Banister, D. (2016). The imperatives of sustainable development. Sustainable Development, 25(3), 213-226. http://dx.doi.org/10.1002/sd.1647.

Hong-Nam, K., & Page, L. (2014). Investigating Metacognitive Awareness and Reading Strategy Use of EFL Korean University Students. Reading Psychology, 35(3), 195-220. http://dx.doi.org/10.1080/02702711.2012.675418

Karakelle, S. & Saraç, S. (2007). Çocuklar için üstbilişsel farkındalık ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B formları: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 87-103. 23.09.2014 tarihinde http://toad.edam.com.tr/sites/default/files/pdf/ust-bilissel-farkindalik-olcegi-ubfo-c-a-formu-toad.pdf adresinden erişilmiştir.

Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

Karatay, H. (2010). İlköğretim öğrencilerinin okuduğunu kavrama ile ilgili bilişsel farkındalıkları. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 27, 457-457. 05.05.2015 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubar/article/viewFile/5000073049/5000067273 adresinden erişilmiştir.

Kaya, M. F. (2013). Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 175-193. 23.09.2014 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/3351 adresinden erişilmiştir.

Kiremitçi, O. (2011). Beden eğitimi öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(1), 92-99.

Kocataş, A. (2012). Ekoloji. Bursa: Dora.

Kramarski, B. (2004). Making sense of graphs: Does metacognitive instruction make a difference on students’ mathematical conceptions and alternative conceptions. Learning and Instruction, 14, 593-619.

Kuiper, R. A. (2002). Enhancing metacognition through the reflective use of self-regulated learning strategies. The Journal of Continuing Education in Nursing, 33(2), 78-87. 01.07.2015 tarihinde http://europepmc.org/abstract/med/11916343 adresinden erişilmiştir.

McKeown, R. (2002). Progress Has Been Made in Education for Sustainable Development. Applied Environmental Education & Communication, 1(1), 21-23. http://dx.doi.org/10.1080/15330150213983

Oluk S. & Başöncül N. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerin üstbiliş okuma stratejilerini kullanma düzeyleri ile fen-teknoloji ve Türkçe ders başarıları üzerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 183-194. 15.05.2017 tarihinde http://www.kefdergi.com/pdf/17_1/183.pdf adresinden erişilmiştir.

Ozaner, F. S. (2004). “Türkiye’de okul dışı çevre eğitimi ne durumda ve neler yapılmalı?” V.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-8 Ekim 2004 Taksim International Abant Palace, Abant İzzet Baysal Üniversitesi & Biyologlar Derneği, Abant- Bolu. Bildiri Kitabı (Doğa ve Çevre), 67-98, Biyologlar Derneği, İzmir.

Özdemir Benli, E. & Arık, S. (2013). Ortaokul öğrencilerinin benlik saygı düzeylerinin ve sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi. Journal of History School, 6(XVI), 641-655. http://dx.doi.org/10.14225/joh377

Özdemir Benli, E. & Kaşot, N. (2015). Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri 6., 7., 8. sınıf öğrencilerinin benlik saygı düzeyleri ve sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından karşılaştırılması. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 3(1), 16-39. 22.04.2017 tarihinde http://fead.org.tr/dergi/wp-content/uploads/BENL.pdf adresinden erişilmiştir.

Özdemir, O. (2007). Yeni bir çevre eğitimi perspektifi: “Sürdürülebilir gelişme amaçlı eğitim”. Eğitim ve Bilim, 32(145), 23-38. 22.04.2017 tarihinde http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/813/166%20adresinden%2006.10.2011 adresinden erişilmiştir.

Özkaya, A. (2013). Üstbilişsel ve internet tabanlı üstbilişsel öğretim yöntemlerinin öğrencilerin hücre bölünmesi ve kalıtım konusundaki başarılarına, tutumlarına ve üstbilişsel düşünme düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özsoy, G., & Günindi, Y. (2011). Okulöncesi öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeyleri. İlköğretim Online, 10(2), 430-440. 22.04.2017 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/90652 adresinden erişilmiştir.

Özsoy, G., Çakıroğlu, A., Kuruyer, H. G., & Özsoy, S. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeylerinin bazı değişkenler bakımından incelenmesi, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Palmer, J. (1998). Environmental Education in the 21st Century: Theory, practice, progress and promise (pp. 267-277). Hoboken: Taylor and Francis.

Peters, R. (1985). The greenhouse effect and nature reserves. Bioscience, 35(11), 707-717. http://dx.doi.org/10.2307/1310052

Pilten, P. (2008). Üstbiliş stratejileri öğretiminin ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematiksel muhakeme becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Rezvan, S., Ahmadi, S., & Abedi, M. (2006). The effects of metacognitive training on the academic achievement and happiness of Esfahan University conditional students. Counselling Psychology Quarterly, 19(4), 415-428. http://dx.doi.org/10.1080/09515070601106471

Richter, L., Daelmans, B., Lombardi, J., Heymann, J., Boo, F., & Behrman, J. et al. (2017). Investing in the foundation of sustainable development: pathways to scale up for early childhood development. The Lancet, 389(10064), 103-118. http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(16)31698-1

Schraw, G., & Graham, T. (1997). Helping gifted students develop metacognitive awareness. Roeper Review, 20(1), 4-8. http://dx.doi.org/10.1080/02783199709553842

Simpson, P. R.; Hungerford, H. & Volk, T. L. (Eds.) (1988). Environmental education: A process for pre-service teacher training curriculum development. UNESCO-UNEP International Environmental Education Programme: Environmantal Education Series 26. India: The National Council of Educational Research and Training (NCERT). 25.04.2015 tarihinde http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000822/082271eb.pdf adresinden erişilmiştir.

Şahin, S. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilişüstü farkındalık düzeyleri ile problem çözme becerilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tanrıverdi, B. (2009). Sürdürülebilir çevre eğitimi açısından ilköğretim programlarının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34(151), 89-103. 27.04.2015 tarihinde http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/610/89%20adresinden%2009.10.2011 adresinden erişilmiştir.

Teksöz, G.; Şahin, E. & Ertepınar, H. (2010). Çevre okuryazarlığı, öğretmen adayları ve sürdürülebilir bir gelecek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39: 307-320. 27.04.2017 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/viewFile/5000048401/5000045722 adresinden erişilmiştir.

Tok, H., Özgan, H. & Döş, B. (2010). Assessıng metacognitive awareness and learning strategies as positive predictors for success in a distance learning class. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 123-134. 28.04.2017 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/183286 adresinden erişilmiştir.

Turan, S., & Demirel, Ö. (2010). In what level and how medical students use metacognition? A case from Hacettepe University. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 948-952. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.132

Türkmen, L. (2010). Çevre eğitimi. Ed. Orçun Bozkurt. Ekolojik konu ve sorunlar. Ankara: Pegem Akademi.

Ünal, S., & Dımışlı, E. (1999). UNESCO-UNEP himayesinde çevre eğitiminin gelişimi ve Türkiye'de ortaöğretim çevre eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(17). 25.04.2015 tarihinde http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1117-published.pdf adresinden erişilmiştir.

WCED. (1987). The world commission on environment and development. Our common future. Oxford University Press, (The Bruntland Report). 26.04.2015 tarihinde http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm adresinden erişilmiştir.

Yavuz, D. (2009). Öğretmen adaylarının özyeterlilik algıları ve üstbilişsel farkındalıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Yıldız, K.; Sipahioğlu, Ş. & Yılmaz, M. (2005). Çevre Bilimi ve Eğitimi, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Young, A., & Fry, J. (2012). Metacognitive awareness and academic achievement in college students. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 8(2), 1-10. 26.04.2015 tarihinde https://josotl.indiana.edu/article/viewFile/1696/1694 adresinden erişilmiştir.

Yürük, N. (2014). Özdüzenleme öğrenmeden öğretime özdüzenleme davranışlarının gelişimi, stratejiler ve öneriler. Ed. Gönül Sakız. Özdüzenlemede üstbiliş. Ankara: Nobel.

Zhang, L. J., & Wu, A. (2009). Chinese senior high school EFL students' metacognitive awareness and reading-strategy use. Reading in a Foreign Language, 21(1), 37. 26.05.2015 tarihinde http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ838388.pdf adresinden erişilmiştir.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.

slot gacor

slot gacor

https://badudu.org/

badudu

slot gacor

https://siakad.unikamamuju.ac.id/fonts/-/starlight-princess/

slot88

slot gacor

slot gacor 4d

slot gacor

slot gacor

https://ninjajago.sbs/

https://labskill.umtas.ac.id/wp-content/slot-gacor/

https://kamalinews.co.id/wp-content/slot-deposit-qris/

https://lsgi.org/

https://lsgi.org/

ninjajago

slot777

slot88

http://upforfifty.xyz/

slot gacor

slot gacor

slot88

slot

https://katalog.uinsyahada.ac.id/slot/

slot gacor

slot

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot demo

toto4d

pay4d

https://게이코슬롯.com/

gacor88

slot gacor

slot thailand

slot demo

slot gacor

slot gacor

slot gacor

situs slot gacor

situs slot gacor

https://setda.blorakab.go.id/packages/upload/galeri/

https://disnakertrans.tulangbawangkab.go.id/css/slot-hoki/

slot gacor

slot88

slot gacor

slot88

slot-gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot demo

slot88/

https://smartvillage.tubankab.go.id/vendor/

https://manajemen.unik-kediri.ac.id/wp-content/files/-/slot-toto/

slot4d

slot gacor

https://simpatda.rohilkab.go.id/public/

https://pajak.gunungmaskab.go.id/js/

slot88

https://ojs.trigunadharma.ac.id/public/

https://ojs.trigunadharma.ac.id/up_load/site/

https://kip-kuliah.itbi.ac.id/images/

https://itbi.ac.id/asset/

https://kabanjahe.itbi.ac.id/asset/

https://dindikbud.pekalongankab.go.id/assets/js/

https://dindikbud.pekalongankab.go.id/styles/img/

https://dindikbud.pekalongankab.go.id/styles/fonts/

https://ppdb.dindikbud.pekalongankab.go.id/img/

https://simppdb.dindikbud.pekalongankab.go.id/.well-known/pki-validation/

https://akpergshwng.ac.id/assets/js/

https://slot88.smkmuhkandanghaur.sch.id/

https://myexist.muallimaat.sch.id/.well-known/

slot gacor

toto macau

slot gacor

slot gacor

slot gacor hari ini

slot-gacor

slot gacor

http://student.unisbank.ac.id/wp-includes/slot-gacor-hari-ini/

https://keclasem.rembangkab.go.id/error/

https://ak.polnep.ac.id/slot-gacor/

slot thailand

https://pmbtest.akpergshwng.ac.id/data/slot-qris-gacor/

slot gacor 4d

https://elsa.polteksahid.ac.id/elsa/files/slot-gacor-thailand/

https://ppdb.smai-soedirman-kotabekasi.sch.id/assets/

slot-gacor

slot-gacor

olxtoto

slot gacor

slot88

slot gacor

https://roadpowersystems.com/pages/

https://disdikbud.pemkomedan.go.id/assets/css/

slot4d

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot hoki

slot thailand

togel online

slot88

https://diafrica.org/pages/

togel online

slot gacor

https://fkomputer.umku.ac.id/wp-content/plugins/

https://feb.umku.ac.id/wp-includes/

https://fgizi.umku.ac.id/wp-content/languages/

https://fmipa.umku.ac.id/wp-includes/

slot gacor

slot88

slot88

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

https://fkip.umku.ac.id/wp-content/uploads/

https://fkesehatan.umku.ac.id/wp-content/plugins/

slot gacor

slot gacor

https://fst.umku.ac.id/wp-content/plugins/

https://fkeperawatan.umku.ac.id/wp-content/plugins/

olx toto

https://akparjakarta.ac.id/wp-content/

slot qris

slot qris

slot gacor

slot gopay

slot thailand

slot gacor

slot gopay

https://ppdb.smai-soedirman-kotabekasi.sch.id/assets/

https://pmbtest.akpergshwng.ac.id/data/slot-qris-gacor/

https://cbt.dindikbud.pekalongankab.go.id/assets/

slot ovo

https://jdih.pn-labuanbajo.go.id/images/

https://pn-labuanbajo.go.id/wp-content/uploads/

https://fst.umku.ac.id/wp-content/uploads/

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot88

slot gacor

https://smkpelitanusantara.sch.id/

https://wibs.sch.id/

https://mnis.sch.id/

https://smkm3-alkamal.sch.id/

https://pelitanusantara.sch.id/

slot hoki

slot gacor kamboja

slot777

slot gacor 4d

http://esptpd.kaimanakab.go.id/public/img/

slot gacor

slot server luar

slot gacor

slot88

slot hoki

https://api.kelastryout.id/assets/

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor 2023

https://perpustakaan.poltekkespangkalpinang.ac.id/macau-slot-gacor/

https://sipp.pn-labuanbajo.go.id/resources/

slot thailand

http://bphtb.mitrakab.go.id/public/js/

slot88

https://lppm.upr.ac.id/assets/uploads/

slot gacor

slot88

slot88