Üst biliş Kavramının Fen Öğretiminde Kullanılmasına Yönelik Yapılmış Çalışmaların Lisansüstü Tezlere Dayalı Analizi

Emine Sarıkahya

Öz


Bu çalışmanın amacı; üst biliş kavramının fen öğretiminde kullanılmasına yönelik yapılmış lisansüstü tezlerin analizini yaparak, fen öğretiminde üst biliş kavramının kullanım durumunu ortaya koymaktır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Araştırma verileri YÖK (Ulusal Tez Merkezi) veri tabanından elde edilen lisansüstü tezlerle sınırlandırılmıştır. Araştırmanın evrenini, konu bölümü biliş üstü, üst biliş, biliş ötesi, yürütücü biliş, bilişsel üstü, bilinç ötesi, ileri biliş, biliş bilgisi ve bilişsel farkındalık olarak dizginlenen lisansüstü eğitim tezleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine, fen öğretiminde yapılmış toplam 24 yüksek lisans, 11 doktora tezi olmak üzere toplam 35 lisansüstü tez dâhil edilmiştir. Doküman analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre; çoğunlukla deneysel çalışmaların yapıldığı, örneklem grubunun ise 7. sınıf ortaokul öğrencileri ve fen bilgisi öğretmen adaylarından oluştuğu görülmüştür. Çalışmaların üst biliş farkındalık ve becerileri arttırmak amacıyla yapıldığı ve yapılan etkinliklerin sonucunda amaçların gerçekleştiği görülmüştür.



Tam Metin:

PDF (1-20)

Referanslar


Akçam, S. (2012). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin biliş üstü farkındalık düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir

Akyol, G. (2009). The contribution of cognitive and metacognitive strategy use to seventh grade students’ science achievement. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Social Sciences Of Middle East Technical University, Ankara

Alemdar, A. (2009). Biliş üstü beceri eğitiminin fen bilgisi öğrencilerinin başarılarına, kavram kazanımlarına, kavramlarının sürekliliğine ve transferine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Altunsoy, S. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının üst bilişsel stratejileri kullanmalarının özel görelilik teorisi konusundaki başarıları ve kuantum fiziğine yönelik tutumları üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Arslan, S. (2014). Üst bilişsel öğretim stratejilerinin fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin üst bilişi yönetme, öz düzenleme becerilerine ve akademik başarılarına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ataalkın, A. N. (2012). Üst bilişsel öğretim stratejilerine dayalı öğretimin öğrencilerin üst bilişsel farkındalık ve becerisine, akademik başarı ile tutumuna etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Atay, A. D. (2014). Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin ve üst bilişsel farkındalıklarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın

Ayazgök, B. (2013). Basit makineler konusunun dayandığı fizik ilkeleri hakkındaki ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin akademik başarı düzeyleri ile biliş ötesi farkındalık düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Aydın, Ö. (2013). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının eğitiminde argumantasyonun (tartışma teorisinin) etkililiği. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Bağçeci, B., Döş, B. & Sarıca, R. (2011). İlköğretim öğrencilerinin üst bilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi/an analysis of metacognitive awareness levels and academic achievement of primary school students. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 551-566

Balım, A, G., Kesercioğlu, T., Evrekli, E. & İnel, D. (2009). Fen öğretmen adaylarına yönelik yapılandırmacı yaklaşım görüş ölçeği: bir geçerlilik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 79-92.

Bowen, A. G. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.

Bozan, M. (2008). Problem çözme etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin basınç konusu ile ilgili başarı, tutum ve üst biliş becerilerinin gelişimine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Büyüköztürk, Ş. & Arkadaşları (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (19. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Çakar, E. (2013). Fen ve teknoloji dersinde araştırmaya dayalı öğrenmenin öğrencilerin erişilerine, kavram öğrenmelerine, üst biliş farkındalıklarına ve fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir

Çakır, B. (2011). Pre-service science teachers’ metacognition in a science laboratory course with metacognitively oriented learning environment. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Social Sciences of Middle East Technical University, Ankara

Çavuş, E. (2015). Fen ve teknoloji dersinde fen günlüğü kullanımının ilköğretim öğrencilerinin biliş üstü farkındalık ve akademik başarısına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman

Çetinkaya, G. (2012). Investigation of the relationship between pre-service science teachers’ understandings of nature of science and their personal characteristics. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Social Sciences of Middle East Technical University, Ankara

Demirci, E. (2016). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesinde öğrenci günlüklerinin kullanımının öğrencilerin üst bilişsel beceri gelişimine ve başarılarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli

Demirci, N. (2015). Fen bilimleri dersinde üst bilişsel araştırmaya dayalı öğrenmenin dördüncü sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarılarına ve üst bilişsel süreçlerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın

Duru, M. K. (2007). İlköğretim fen bilgisi dersinde beyin fırtınası ile öğretimin başarıya, kavram öğrenmeye ve bilişüstü becerilere etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Gelen, İ. (2004). “Bilişsel farkındalık stratejilerinin Türkçe dersine ilişkin tutum, okuduğunu anlama ve kalıcılığa etkisi”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya

Göçer, T. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının üst bilişsel farkındalıkları ile mantıksal düşünme becerileri ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin araştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Karaçam, S. (2009). Öğrencilerin kuvvet ve hareket konularındaki kavramsal anlamalarının ve soru çözümünde kullandıkları bilişsel ve üst bilişsel stratejilerin soru tipleri dikkate alınarak incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Kaya, S. (2013). İşbirlikli öğrenme ve akran değerlendirmenin akademik başarı, biliş üstü yeti ve yardım davranışlarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas

Kılınç, M. & Doğan, A. (2014). Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin internet bağımlılığı ile biliş üstü farkındalıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 1385-1396

Koç, S. (2013). İlköğretim 6.sınıf fen ve teknoloji dersinde basamaklı öğretim programı uygulamasının öğrencilerin biliş ötesi farkındalıklarına ve problem çözme becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya

Kumlu, G. (2012). Alternatif kavramlara sahip fen ve teknoloji öğretmen adaylarında fen metinlerini okurlarken aktif hale gelen bilişsel ve üst bilişsel stratejiler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Meb (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi öğretim programı (3., 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflar).

Oktay Esen, S. (2014). Teknoloji destekli beyin temelli öğrenmenin öğrencilerin akademik başarıları, hatırlama düzeyleri ve üst bilişsel farkındalık düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya

Olgun, A. (2006). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrencilerin fen bilgisi tutumları, biliş üstü becerileri ve başarıya etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi). Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir

Olğun, M. (2011). İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde öz ve akran değerlendirme uygulamalarının yer aldığı işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin başarı, tutum ve biliş üstü becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir

Özdemir, N. (2015). Fen öğretiminde yansıtıcı yazma etkinliklerinin öğrencilerin üst biliş becerilerine ve duyuşsal değişkenlere etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir

Özkaya, A. (2013). Üst bilişsel ve internet tabanlı üst bilişsel öğretim yöntemlerinin öğrencilerin hücre bölünmesi ve kalıtım konusundaki başarılarına, tutumlarına ve üst bilişsel düşünme düzeylerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Özsoy, G. (2007). İlköğretim beşinci sınıfta üst biliş stratejileri öğretiminin problem çözme başarısına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim, Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Özsoy, G. (2008). Üst biliş. Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 713-740

Öztürk, A. (2009). Fizik Problemlerini çözmede yüksek ve düşük başarılı fen ve teknoloji öğretmen adaylarının fizik problem çözme süreçlerinin bilişsel farkındalık açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Öztürk, N. (2011). Investigating pre-service science teachers’ informal reasoning, epistemological beliefs and metacognitive awareness regarding socioscientific issues: a case for nuclear power plant construction. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Social Sciences of Middle East Technical University, Ankara

Pehlivanlar, E. (2005). İlköğretim 6. sınıf “canlının yapısına yolculuk” ünitesinde örnek olay yönteminin başarıya, hatırlamaya ve bilişüstü becerilerin gelişimine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Polat, S. (2010). İlköğretim beşinci sınıfta fen ve teknoloji dersinde üstbiliş stratejilerine dayalı öğretim uygulamasının, öğrenci erişilerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya

Sarı, S. (2015). İlkokul 4. sınıfta fen bilimleri dersinde üstbiliş stratejilerine dayalı öğretim uygulamasının öğrenci erişilerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya

Şahin, S. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilişüstü farkındalık düzeyleri ile problem çözme becerilerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Tucel, S. A. (2016). Exploring the effects of science writing heuristic (swh) approach on the eighth grade students’ achievement, metacognition and epistemological beliefs. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Social Sciences of Middle East Technical University, Ankara

Tunca, N. & Alkın-Şahin, S. (2014). Öğretmen adaylarının bilişötesi (üst biliş) öğrenme stratejileri ile akademik öz yeterlik inançları arasındaki ilişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4(1), 47-56

Tuncer, M. & Kaysi, F. (2013). Öğretmen adaylarının üst biliş düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi. Turkish Journal of Education, 2(4), 44-54

Ulu, C. (2011). Fen öğretiminde araştırma sorgulamaya dayalı bilim yazma aracı kullanımının kavramsal anlama, bilimsel süreç ve üstbiliş becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. genişletilmiş baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık

Yıldız, E. (2008). 5E modelinin kullanıldığı kavramsal değişime dayalı öğretimde üst bilişin etkileri: 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik bir uygulama. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.

https://siapdesa.boyolali.go.id/menang/

https://e-office.balangankab.go.id/xgacor/

https://simbada.kalbarprov.go.id/slgc/

https://sirapi.kalteng.go.id/uploads/

https://sintak.unika.ac.id/css/

https://jki.ugj.ac.id/slgc/

https://pdk.unand.ac.id/phocadownloadpap/slgc/

https://sitaktik.fisip.unsulbar.ac.id/slgc/

https://wisnu.unis.ac.id/gambar/

https://inspire.unsrat.ac.id/lppm/uploads/

https://dprd.ketapangkab.go.id/slgc/

https://siduta.dukcapil.baritoselatankab.go.id/xgc/

https://siandini.sumbawakab.go.id/thailand/

https://humaniora.uin-malang.ac.id/mahjong-ways/

https://bima.dinus.ac.id/dokumen/

http://ebphtb.kaimanakab.go.id/xgacor/

https://jenepontokab.go.id/images/thailand/

https://simrs.unmas.ac.id/public/xgacor/

https://smart.bandungbaratkab.go.id/storage/

https://akuntansi.feb.uho.ac.id/slgc/

https://oksigen.infocovid19.jatimprov.go.id/uploads/

https://lms.unmas.ac.id/sgacor/

https://simpeg.umsb.ac.id/pages/asset/foto/index.html

https://sipp.ugj.ac.id/thai/

https://ppid.bakesbanglinmas.sukoharjokab.go.id/vendor/s777/

https://wisnu.unis.ac.id/gambar/thailand-gacor/

https://staindirundeng.ac.id/thailand-gacor/

https://iahn-gdepudja.ac.id/dana-toto/

https://jenepontokab.go.id/dokumen/

https://easn.sumutprov.go.id/thai/

http://36.92.46.82:84/public/img/slot-gacor/

https://emasn.kaltaraprov.go.id/thai/

https://kejari-jombang.kejaksaan.go.id/sgacor/

https://akuntansi.feb.uho.ac.id/wp-content/upgrade/

https://batuter.sumbawakab.go.id/public/maxwin/

https://siap-adpim.kalbarprov.go.id/wp-includes/assets/

https://petaling.belitung.go.id/pages/sgacor/

https://dicis.staindirundeng.ac.id/sgacor/

https://wisuda.plb.ac.id/sgacor/

https://pakesiska.perhubungan.jatengprov.go.id/demo/

https://sipedet.tanatidungkab.go.id/s777/

https://simlppm.um-palembang.ac.id/global/scatter-hitam/

https://e-presensi.muaraenimkab.go.id/uploads/demo-gacor/

https://petaling.belitung.go.id/pages/sgacor/

https://dicis.staindirundeng.ac.id/sgacor/

https://wisuda.plb.ac.id/sgacor/

https://siapdesa.boyolali.go.id/menang/

https://bagum3c.malangkab.go.id/terpercaya/

https://dinkes.lomboktimurkab.go.id/sgacor/

https://petaling.belitung.go.id/gacor/

https://jenepontokab.go.id/images/

https://smart.bandungbaratkab.go.id/uploads/pg/

https://admin-akur.bandungbaratkab.go.id/gacor/

https://sidoidisdukcapil.palangkaraya.go.id/sgacor/

https://ulcc.unitomo.ac.id/assets/uploads/toto/

http://103.169.238.243:8071/image/

https://pmb.unnur.ac.id/s777/

https://pmb-d2.poltekesos.ac.id/sgacor/

https://alumni.umi.ac.id/public/sgacor/

https://pakesiska.perhubungan.jatengprov.go.id/-/

http://sipemdes.temanggungkab.go.id/images/

https://pakesiska.perhubungan.jatengprov.go.id/sigacor/

https://smart.bandungbaratkab.go.id/storage/

https://jdih.karanganyarkab.go.id/images/page/

https://lsp.polinema.ac.id/lsg/

https://jdih.karanganyarkab.go.id/images/

https://alumni.umi.ac.id/-/

https://inspire.unsrat.ac.id/manajerial/uploads/gacor/

https://siandini.sumbawakab.go.id/-/

https://dakwah.uinjambi.ac.id/xthailand/

https://diskominfo.jemberkab.go.id/assets/pthai/

https://patrakomala.disbudpar.bandung.go.id/vendors/

https://data.mojokertokab.go.id/-/sltoto/

https://diskominfo.jemberkab.go.id/assets/

https://mpp.cimahikota.go.id/storage/

https://puskesmasjelimpo.landakkab.go.id/thailand/

https://fkcbt.unbrah.ac.id/resmi/

https://mpp.cimahikota.go.id/vendor/

https://data.mojokertokab.go.id/onedata/

https://pusdatinsda.unila.ac.id/myassets/image/

https://unhassehat-mcu.unhas.ac.id/public/thai/