Eğitsel Oyunlarla Dolaşım Sistemi Konusunun Öğretimi: Kan Yolu Oyunu Örneği

Orhan Karamustafaoğlu, Ş. Bahar Pazar, Sevilay Karamustafaoğlu

Öz


Bu çalışmada, ortaokul 6. sınıf fen bilimleri öğretim programında yer alan “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesinin “Dolaşım Sistemi” konusundaki “Küçük ve Büyük Kan Dolaşımı” kavramlarının öğretimini gerçekleştirmek için bir eğitsel oyun etkinliği tasarlanmıştır. Tasarlanan bu oyun etkinliğiyle konuya yönelik soyut kavramların anlamlı bir şekilde öğrenilebilmesine katkıda bulunmak için öğrencilerin derse aktif olarak katılımlarını sağlamak amaçlanmıştır. Tasarlanan oyun uygulanabilirliği yönünden dört fen bilimleri öğretmeniyle yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar ile değerlendirilmiştir. Değerlendirmenin ardından oyun, 20 öğrenciye 10’ar kişilik 2’şerli grup şeklinde uygulanmıştır. Uygulama sonrasında oyunu oynayan dört öğrenci ile oyun yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; tasarlanan bu eğitsel oyun etkinliğinin “Dolaşım Sistemi” konusunun “Küçük ve Büyük Dolaşım” kavramlarının öğretiminde etkinliği değerlendiren öğretmenler ve etkinliğe katılan öğrenciler açısından uygulanabilir bir etkinlik olduğu sonucuna varılmıştır.


Tam Metin:

PDF [1-18]

Referanslar


Akarsu, B., Coşkun, H. ve Kariper, İ. A. (2012). Bilim öyküleri içeren eğitsel oyunların fen ve teknoloji dersindeki öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 93-109.

Akgün, Ö. E., Büyüköztürk, Ş., Demirel, F., Karadeniz, Ş. ve Kılıç, E. K. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (4. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Anderson, O. R. (1992). Some interrelationships between constructivist theory with implication for science education. Journal Research in Science Teaching, 29(10),1037-1058.

Araz, H., Şimşek, Ü. ve Yıldız, E. (2016). Dolaşım sistemi konusunda eğitsel oyun yönteminin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılar ve fen öğretimi motivasyonları üzerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(36), 20-32.

Avcı, C., Emir, S. ve Altınbulak, D. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde eğitsel oyunların erişiye ve kalıcılığa etkisi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 35-51.

Aydoğdu, M. ve Güven, E. (2009). Portfolyonun 6. sınıf fen ve teknoloji dersi vücudumuzda sistemler ünitesi’nde başarı ve kalıcılığa etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(2), 115-128.

Balcı, A. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem teknik ve ilkeleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Bayat, S., Kılıçaslan, H. ve Şentürk, Ş. (2014). Fen ve teknoloji dersinde eğitsel oyunların yedinci sınıf öğrencilerinin akademik başarısına etkisinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 204-216.

Berk,H., Çavuş, G., Kaplan, A. ve Kulak, B. (2011). Fen ve teknoloji öğretiminde oyun etkinlikleri ve günlük hayattaki oyunların derse uyarlanması. İGEDER İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği Fen ve Teknoloji Öğretmenleri Zirvesi, 26 Mart, İstanbul.

Boyraz, C. ve Serin, G. (2016). İlkokul düzeyinde oyun temelli fiziksel etkinlikler yoluyla kuvvet ve hareket kavramlarının öğretimi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 89-101.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design choosing among five approaches. Sage Publications.

Çakmak, M., Gürbüz, H. ve Kaplan, H., (2012). Dolaşım sistemimiz konusunda uygulanan kavram haritalarının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 9-28.

Çeker, E., Gürbüz, F. ve Töman, U. (2017). Eğitsel şarkı ve oyun tekniklerinin öğrencilerin akademik başarıları ve kalıcılığı üzerine etkileri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24), 593-612.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Genişletilmiş 3. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Çetin, A. ve Dikici, E., (2014). Eğitim bilimlerinde araştırma yöntemleri dersinin etkililiği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 981-994.

Damon, W. & Pheps, E. (1989). Critical distinctions among three approaches to peer education. International Journal of Educational Research, 13, 9-19.

Duran, H. ve Turan, F. (2014). Çocuk hakları öğretiminde oyun yönteminin başarıya, kalıcılığa ve tutuma etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(16), 418-448.

Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş: Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Elgün, A. ve Kaya, S. (2015). Eğitsel oyunlar ile desteklenmiş fen öğretiminin ilkokul öğrencilerinin akademik başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 329-342.

Gençer, S. ve Karamustafaoğlu, O. (2014). ‘Durgun Elektrik’ konusunun eğitsel oyunlarla öğretiminde öğrenci görüşleri. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 4(2), 72-87.

Gökbulut, Y. ve Yumuşak, E. (2014). Oyun destekli matematik öğretiminin 4. sınıf kesirler konusundaki erişi ve kalıcılığa etkisi. Turkish Studies- International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 673-689.

Göktaş, Y., Küçük, S. ve Topçu, H. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim matematik öğretiminde eğitsel bilgisayar oyunlarının kullanımına yönelik görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5(2), 119-136.

Gül, Ş. ve Yeşilyurt, S. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin taşıma ve dolaşım sistemleri ünitesi ile ilgili kavram yanılgıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 17-48.

Gündüz, M., Aktepe, V., Uzunoğlu, H. ve Gündüz, D.D. (2017). Okul öncesi dönemdeki çocuklara eğitsel oyunlar yoluyla kazandırılan değerler. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 62-70.

Hazar, M. (2005). Beden eğitimi ve sporda oyunla eğitim. Ankara: Tutibay Yayıncılık.

İleri, T., Ahısha, A.R. ve Karamustafaoğlu, O. (2017). PISA Başarısı Nelere Bağlı? Estonya Örneği, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 1-10.

Karamustafaoğlu, O., İleri, T. & Ahısha, A.R. (2017). Comparison of PISA 2012-2015 Results with Turkey and Estonia and Finland, International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 8(2), 10-18.

Karamustafaoğlu, O., İleri, T. ve Ahısha, A.R. (2016). PISA Hakkında Uluslararası Görüşmeler [Ed: Çepni, S.] 9. Bölüm s. 267-287, PISA ve TIMSS Mantığını ve Sorularını Anlama. Ankara: Pegem Akademi.

Karamustafaoğlu O. ve Yurtyapan, E. (2016). Fen bilimleri dersi yedinci sınıf ‘ışığın soğurulması’ konusunun eğitsel oyunlarla öğretimi: Renk oyunu örneği. Route Educational and Social Science Journal, 3(4), 81-94.

Karamustafaoğlu, O. ve Kaya, M. (2013). Eğitsel oyunlarla ‘yansıma ve aynalar‘ konusunun öğretimi: Yansımalı koşu örneği. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 3(2), 41-49.

Karamustafaoğlu, O. ve Sontay, G. (2012). Bir TIMMS sınavının ardından: TIMMS 2011’e katılan öğrenci ve uygulayıcı öğretmenlerin görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde. http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2405-30_05_2012-16_16_04.pdf adresinden erişilmiştir.

Koçyiğit, S., Tuğluk, M. N. ve Kök, M. (2007). Çocuğun gelişim sürecinde eğitsel bir etkinlik olarak oyun. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 324-342.

MEB (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı: Ankara.

Ocak, Y. ve Tortop, Y. (2010). Sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyun uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 1(1), 14-22.

Özenç, B. ve Arslanhan, S. (2010). PISA 2009 Sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme. TEPAV değerlendirme notu, http://www.tepav.org.tr/upload/files/12922559078.PISA_2009_ Sonuclarina_Iliskin_Bir_Degerlendirme.pdf adresinden erişilmiştir.

Özet, İ. (2014). Kent araştırmaları ve nitel yöntem. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Şahin, F. ve Oktay, A., (1998). İlkokul öğrencilerinde el yapması modeller ve dramatizasyonla biyolojik kavramlar ve aralarındaki ilişkilerin öğretilmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10, 265-277.

Şaşmaz-Ören, F. ve Erduran-Avcı, D. (2004). Eğitimsel oyunla öğretimin fen bilgisi dersi “güneş sistemi ve gezegenler” konusunda akademik başarı üzerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 67-76.

Tural, H., (2005). İlköğretim matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yurt, E., (2007). Eğitsel oyun tekniği ile fen öğretimi ve yeni ilköğretim müfredatındaki yeri ve önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Yücel, C., Karadağ, E. ve Turan, S. (2013). TIMSS 2011 ulusal ön değerlendirme raporu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitimde Politika Analizi Raporlar Serisi I, http://www.egitim.ogu.edu.tr/upload/Dokumanlar/TIMSS_2011.pdf adresinden erişilmiştir.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.

https://upr.ac.id/wp-content/uploads/

slot gacor

https://event.unsia.ac.id/wp-content/uploads/

slot gacor

https://disdikbud.pemkomedan.go.id/.well-known/

slot maxwin

https://inspire.unsrat.ac.id/manajerial/uploads/bantuan_dana/

https://www.dekopinda.sumbawakab.go.id/assets/images/

situs slot gacor

https://simanis.lamongankab.go.id/js/

https://ebphtb.gresikkab.go.id/public/slthai/

https://dev-bomobile.cititrans.co.id/uploads/

https://ejournals.itda.ac.id/cache/

http://pdk.unand.ac.id/media/

https://tpp.padangpanjang.go.id/s-thai/

https://web-desa.muaraenimkab.go.id/go/gacor/

https://web-desa.muaraenimkab.go.id/go/rtp/

https://web-desa.muaraenimkab.go.id/go/thailand/

https://sipdatadik.probolinggokab.go.id/js/

https://facesofwarsaw.com/

http://esptpd.kaimanakab.go.id/public/img/

http://elibrary.pipmakassar.ac.id/assets/slot777/

http://bpprd.bungokab.go.id:8087/maxwin/

https://simanis.lamongankab.go.id/jurnal/

https://elsa.lamongankab.go.id/jurnal/

https://poltekkespangkalpinang.ac.id/media/

https://beasiswa.ika.pcr.ac.id/jurnal/

http://elibrary.pipmakassar.ac.id/assets/js/

https://e-office.balangankab.go.id/laravel/laravel/public/jurnal/

https://e-office.balangankab.go.id/laravel/laravel/public/media/

https://e-office.balangankab.go.id/laravel/laravel/public/document/

https://e-remun.poltekbangsby.ac.id/thai/

https://simpeg.unnur.ac.id/jurnal/

https://elsa.lamongankab.go.id/library/

https://simpeg.unnur.ac.id/document/

https://simpeg.unnur.ac.id/media/

https://palito.padangpanjang.go.id/jurnal/

https://tes-umkm.padangpanjang.go.id/jurnal/

slot thailand

https://camatbarat.padangpanjang.go.id/jurnal/

https://ejournal.staindirundeng.ac.id/jurnal/

https://ejournal.staindirundeng.ac.id/s777/

http://103.169.238.243:8071/image/

situs slot gacor

https://eplanning.pemkomedan.go.id/eperencanaan/web/assets/smaxwin/

https://disdikbud.pemkomedan.go.id/media/

slot thailand

https://ejournal.staindirundeng.ac.id/library/

https://silari.pa-ngawi.go.id/document/

slot thailand

https://sipdatadik.probolinggokab.go.id/document/

https://silari.pa-ngawi.go.id/media/

https://silajara.kepulauanselayarkab.go.id/jurnal/

https://rameezmukhtarqureshi.com/

https://dinamis.bkpsdm.ciamiskab.go.id/jurnal/

https://e-presensi.muaraenimkab.go.id/uploads/jurnal/

slot thailand

https://sipdatadik.probolinggokab.go.id/uploads/pagcor/

https://tegal.pramukajateng.or.id/sthai/

slot thailand

https://karanganyar.pramukajateng.or.id/wp-content/srver-thai/

slot thailand

https://e-presensi.muaraenimkab.go.id/file/s777/

https://easn.sumutprov.go.id/api/maxwin/

depo 5k

https://simanis.lamongankab.go.id/assets/media/

https://dpuair.jatimprov.go.id/asset/link/

slot777

https://bbppt.postel.go.id/kalibrasi/core/

https://simonik.demakkab.go.id/public/thai/

https://sidona.bengkulutengahkab.go.id/sgacor/

https://easn.sumutprov.go.id/jurnal/

http://logbook.poltekkes-medan.ac.id/media/zgacor/

https://keuangan.sulselprov.go.id/jurnal/

slot thailand

http://103.169.238.243:8071/image/

https://tpp.padangpanjang.go.id/xgacor/

slot gacor

https://siap-adpim.kalbarprov.go.id/wp-content/upgrade/

https://jdih.pekalongankota.go.id/thai/

https://sirapi.kalteng.go.id/thai/

https://pupr.tulangbawangkab.go.id/thai/

slot thailand

slot gacor

https://lms.unmas.ac.id/Thailand/

slot gacor

slot gacor

http://catalog.poltekkesjogja.ac.id/gacor2024/

http://catalog.poltekkesjogja.ac.id/sgacor/

https://sipinter.babelprov.go.id/sigacor/

slot gacor

https://e-sakip.situbondokab.go.id/thai/

https://rsud.sumbawakab.go.id/maxwin/

https://easn.sumutprov.go.id/demo/

https://silk.semarangkota.go.id/vendor/sthai/

ugasli

https://simpeg.kendalkab.go.id/efile/storage/app/link-gacor/

https://perdagangan.tulangbawangkab.go.id/s777/

https://krs.dinus.ac.id/assets/link-gacor/

https://rekrutmen.bkpsdm.banggaikep.go.id/js/

https://krs.dinus.ac.id/assets/sigacor/

https://cedc.ulm.ac.id/id/wp-content/thai/

https://pakesiska.perhubungan.jatengprov.go.id/situs-thailand/

slot thailand

slot gacor

https://bppkad.magetan.go.id/upgacor/

https://simpeg.dinus.ac.id/updir/xgacor/

https://www.info.sumbawakab.go.id/bingo/link/

https://silk.semarangkota.go.id/packages/tugumuda/

https://lsp.ulm.ac.id/wp-content/slthai/

slot pulsa

betingslot

https://sidona.bengkulutengahkab.go.id/sthai/

https://cedc.ulm.ac.id/id/wp-content/

https://siap-adpim.kalbarprov.go.id/wp-includes/assets/

https://pdk.unand.ac.id/templates/

https://distani.tulangbawangkab.go.id/assets/

https://siapja.maroskab.go.id/stthailand/

slot777

https://simpatda.bppkad.kedirikota.go.id/data/

https://inspektorat.kuansing.go.id/document/

https://gresikcab.dindik.jatimprov.go.id/gacor/

slot gacor hari ini

https://e-sakip.situbondokab.go.id/img/

https://segment.kaboki.go.id/images/

https://recruitment.jec.co.id/assets/tn/media/

https://simpeg.dinus.ac.id/captcha/thai/

https://esakip.kapuaskab.go.id/situs-maxwin/