Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
Kayıt Sayfasına Gidiniz

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

YAZARLARI BİLGİLENDİRME

 

 

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Dergisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin yayın organıdır.

Neonatoloji Bilimi alanına özgü çalışmalar, bilimsel araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup, tıp tarihi ve etik alanında haber ve özet olmak üzere hakemli açık erişimli sadece internet ortamında yayınlanan bir dergidir. Derginin dili Türkiye Türkçesi’dir. Yazılar Türk dünyası ve akraba topluluklardan alınacaktır. Yazıların dergide yer alabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olması ve yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gereklidir.

Makalelerin formatı American American Psychological Association (APA) kurallarına göre düzenlenmelidir (https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR537/um/APA.pdf ). APA’nın 6. baskısı, yazarların dikkate alacağı versiyonu olmalıdır. Sunulan yazı öncelikle yayın kurulu tarafından kabul veya red edilir. Kabul edilen yazılar yayın kurulu tarafından belirlenen çift-kör, bağımsız ve önyargısız hakemlik (peer-review) ilkelerine göre en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Son karar dergi yayın kurulunundur.

Yayın kurulunda derginin inceleme aşaması; 1- Editör sekreter tarafından teknik inceleme, 2- Baş Editör tarafından İnceleme: [reddetmek ya da yayını ilerletme değerlendirmesi], 3- Bölüm editörü / Önlisans Editörler tarafından İnceleme, 4- Haftalık Yayın Kurulu Toplantısında Değerlendirme [reddetmek ya da yayını ilerletme değerlendirmesi], 5- İki veya daha fazla dış yorumcular tarafından İnceleme, 6- Bir biyoistatistikçi tarafından değerlendirme, 7- Benzerlikleri denetleme, 8- Bölüm Editörü tarafından değerlendirilme, 9- Kopya değerlendirilmesi, 10- Benzerlikleri yeniden denetleme, 11- Proof Hazırlığı, ve 12- Yayınlama aşaması olmak üzere 12 adımdan oluşmaktadır.

Yazılar bir başvuru mektubu ile gönderilmeli ve bu mektubun sonunda tüm yazarların imzası bulunmalıdır. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Tüm yazarlar bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışması olmadığını bildiren toplu imza ile yayına katılmalıdır. Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da aynı yardımların hangi kurum, kuruluş, tarafından yapıldığı dipnot olarak bildirilmelidir.

Yazı kabul edildiği takdirde bütün baskı hakları (copyright) dergiye geçmiş olur.

Etik

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıp Tarihi ve Etik Dergisinde yayınlanmak amacıyla gönderilen ve deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için etik kurul onay raporu gereklidir. Bakınız:  (http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/icmje_08.pdf).

(Sayfa 5-6, 8-9).

 

Yazım Kuralları

Orjinal makaleler en fazla 3000, derlemeler en fazla 4000 kelime olmalı, olgu sunumları ise 1600 kelimeyi geçmemelidir.

Yazılar A4 kağıdı boyutuna uygun olarak, 1.5 aralıklı olarak yazılmalı, sayfanın her iki kenarında yaklaşık üçer santim boşluk bırakılmalı, times new roman ve 12 font büyüklüğünde olmalıdır.

Orijinal Makaleler, Başlık sayfası, Yazar(lar), Türkiye Türkçesi / İngilizce Özet, Anahtar kelimeler, Giriş, Gereç ve Yöntem (istatistiksel analiz), Bulgular ve Analizler, Tartışma ve Sonuç, Teşekkür, Kaynaklar ve Ekler bölümlerinden oluşmalıdır.

Olgu sunumu, Başlık sayfası, Yazar(lar), Türkiye Türkçesi /İngilizce Özet, Anahtar kelimeler, Giriş, Olgu bildirisi, Tartışma ve Sonuç, Kaynaklar ve Ekler bölümlerinden oluşmalıdır.

Editöre mektup, son bir yıl içinde dergide yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 1000 kelimelik yazılardır. En fazla iki yazar tarafından hazırlanır. Eğer bir makale ile ilişkisi varsa ilgili olduğu makale açık olarak belirtilmelidir. En fazla 10 kaynak verilir. Sonunda sorumlu yazarın iletişim bilgileri verilmelidir.

Başlık sayfası

Bilimsel yazının başlığı, Türkiye Türkçesi, İngilizce sadece ilk harf büyük olacak şekilde alt alta yazılmalı ve tek ya da iki satırlık bir isim olmalıdır.

Yazar(lar)

Başlık sayfasının hemen altına yazarların açık adı-soyadı, ünvanları, çalıştıkları kurum ve çalışmanın yapıldığı kurum belirtilmelidir. İletişim kurulacak yazarın posta adresi ile telefon, faks ve e-posta adresleri yazılmalıdır. Ayrıca derginin ön yüzünde kullanılmak üzere Türkiye Türkçesi ve İngilizce kısa başlık yazılmalıdır.

Özet

Başlık sayfasından sonra ayrı bir sayfada araştırma ve derlemeler için en az 200, en fazla 250, olgu bildirileri için en az 100, en fazla 150 kelimeden oluşan bir özet bulunmalıdır. Makaleler için özetin amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç olarak alt başlıkları bulunmalıdır. Gereç ve yöntem bölümünde hasta sayısı, istatistiksel yöntem, etik kurul kararı ve sayı numarası mutlak bildirilmelidir. Türkiye Türkçesi  özetin altında aynı düzendeki İngilizce ve göndericinin dili veya lehçesinde özet yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler

Anahtar kelimeler Türkiye Türkçesi ve İngilizce özetlerin hemen altında en az 4 anahtar kelime verilmelidir. 

Şekil ve fotoğraflar

Fotoğraf ve şekiller ayrı bir dosya halinde gönderilmelidir. Şekillerin alt yazıları ayrı bir dosyaya, şekil numarası bildirilerek yazılmalı ve şekil numaraları metin içinde mutlaka belirtilmelidir. Resim, şekil, grafik ve tabloların çözünürlükleri en az 300 dpi olmalıdır. Yazar başka kaynaktan aldığı resim, şekil, grafik ve tablolar için telif hakkı sahibi kişi ve kuruluşlardan izin almalı ve yazı içinde bunu belirtmelidir. Yazı içinde ilaçların veya aletlerin özel isimleri kullanılamaz. Bakınız:

https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR537/um/APA.pdf

Tablolar

Ayrı bir dosyaya çift aralıklı olarak yazılmalı, tablo içinde enine ve boyuna bölme çizgileri kullanılmamalıdır. Her tablonun üzerine numara       (Tablo 1.) ve başlık yazılmalıdır. Tablo numaraları metin içinde mutlaka kullanılmalıdır. Bakınız:

https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR537/um/APA.pdf

Kaynaklar

Kaynaklar yazıda geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Dergi isimleri Index Medicus'a uygun olarak kısaltılmalıdır.

Bakınız: https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR537/um/APA.pdf

Örnek:

Tek yazarlı kitap

Yazar Soyadı, adı baş harfi. (yıl). kitap adı (italik yazılacak). yayın yeri: Yayınevi/ Matbaa adı.

•             Özdamar, K. (2013). Paket Programlarla İstatistiksel Veri Analizi-I (9. Baskı). Eskişehir: Nisan Yayınevi.

Çok yazarlı kitap

Birinci yazar yoyadı, adının baş harfi. 2. yazar Soyadı, 2. yazar adı baş harfi. …, 7.ci yazar Soyadı, 7. yazar adı baş harfi. (yıl). kitap adı (italik yazılacak). yayın yeri: yayınevi/matbaa adı.

•             Bingham, N. H. Bingham, N. Fry, J. M. (2010). Regression: Linear Models in Statistics. New York: Springer.

•             Peat, J. Elliot, E. Baur, L.Keena, V. (2002). Scientific Writing: Easy When You Know How. London: BMJ Books.

Sadece elektronik basılı kitap

•             Shi, L. (2009). Health Services Research Methods (2nd. Edt.). USA: Thomson: Delmar Learning. Retrieval: books.google.com.tr/books

 

Tek yazarlı makale

Yazar soyadı, adı başharfi. (yıl). makale adı. dergi adı (italik yazılacak), cilt(sayı), başlangıç sayfa-son sayfa.

•             Özdemir, S.T. (2003). Tıp Eğitimi ve Yetişkin Öğrenmesi. U.Üniv. Tıp Fak. Derg., 29(2), 25-28.

•             Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online publication. doi:1 0.1 057/palgrave.kmrp.8500141

Çok Yazarlı Makale:

•             Light, M.A., Light, I.H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the United States and its impl ications for local law enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8, 73-82.

•             Zhou,X. Clyde, M.A. Garrett,J. Lourdes,V. O' Connell, M. Parmigiani, G. Turner, D.J. Wiles, T. (2008). Statistical Methods for Automated Drug Susceptibility Testing: Bayesian Minimum Inhibitory Concentration from Growth Curves. John Hopkins Univ. Dept of Biostatistics Working Papers,163.

Bildiriler, Konferans Notları

•             Schnase, J. L. Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings of CSCL'95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ:  Erlbaum.

Ücretsiz olarak tam metin makaleler         http://estudamdergi.ogu.edu.tr linkine gönderilmelidir.

 İletişim

Yazıların Dergiye Gönderilmesi

 

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Tıp Tarihi ve Etik Dergisine gönderilecek yazılar yazar(lar)ın tanıtıcı bilgilerine yer veren ve yer vermeyen iki farklı yazının aynı elektronik posta ekine eklenmesi gerekmektedir. Yayınlanmasına karar verilen makaleler üzerinde “Dergi Yayın Kurulu” tarafından esasa yönelik olmamak kaydıyla, küçük düzeltmeler yapılabilir. Makale yukarıda ifade edilen programda kayıt edilerek, son şekli dergi editörü ve editör sekreteri e-posta adreslerine iletilmelidir.

 

Editör: Prof. Dr. M. Arif AKŞİT

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Dergisi

Tel: +90 542 525 76 12

e-posta:maaksit@gmail.com, maaksit@hotmail.com

Editör Sekreteri: Zekeriya Yıldırım

Adres: Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Dergisi, 26480 Eskişehir, Türkiye

Tel: +90 222 239 29 79 / 4499

e-posta: zekeriya@ogu.edu.tr

 

 

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
  2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
  3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
  4. Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerien metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
  6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

 


slot gacor

slot gacor

https://badudu.org/

badudu

slot gacor

https://siakad.unikamamuju.ac.id/fonts/-/starlight-princess/

slot88

slot gacor

slot gacor 4d

slot gacor

slot gacor

https://ninjajago.sbs/

https://labskill.umtas.ac.id/wp-content/slot-gacor/

https://kamalinews.co.id/wp-content/slot-deposit-qris/

https://lsgi.org/

https://lsgi.org/

ninjajago

slot777

slot88

http://upforfifty.xyz/

slot gacor

slot gacor

slot88

slot

https://katalog.uinsyahada.ac.id/slot/

slot gacor

slot

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot demo

toto4d

pay4d

https://게이코슬롯.com/

gacor88

slot gacor

slot thailand

slot demo

slot gacor

slot gacor

slot gacor

situs slot gacor

situs slot gacor

https://setda.blorakab.go.id/packages/upload/galeri/

https://disnakertrans.tulangbawangkab.go.id/css/slot-hoki/

slot gacor

slot88

slot gacor

slot88

slot-gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot demo

slot88/

https://smartvillage.tubankab.go.id/vendor/

https://manajemen.unik-kediri.ac.id/wp-content/files/-/slot-toto/

slot4d

slot gacor

https://simpatda.rohilkab.go.id/public/

https://pajak.gunungmaskab.go.id/js/

slot88

https://ojs.trigunadharma.ac.id/public/

https://ojs.trigunadharma.ac.id/up_load/site/

https://kip-kuliah.itbi.ac.id/images/

https://itbi.ac.id/asset/

https://kabanjahe.itbi.ac.id/asset/

https://dindikbud.pekalongankab.go.id/assets/js/

https://dindikbud.pekalongankab.go.id/styles/img/

https://dindikbud.pekalongankab.go.id/styles/fonts/

https://ppdb.dindikbud.pekalongankab.go.id/img/

https://simppdb.dindikbud.pekalongankab.go.id/.well-known/pki-validation/

https://akpergshwng.ac.id/assets/js/

https://slot88.smkmuhkandanghaur.sch.id/

https://myexist.muallimaat.sch.id/.well-known/

slot gacor

toto macau

slot gacor

slot gacor

slot gacor hari ini

slot-gacor

slot gacor

http://student.unisbank.ac.id/wp-includes/slot-gacor-hari-ini/

https://keclasem.rembangkab.go.id/error/

https://ak.polnep.ac.id/slot-gacor/

slot thailand

https://pmbtest.akpergshwng.ac.id/data/slot-qris-gacor/

slot gacor 4d

https://elsa.polteksahid.ac.id/elsa/files/slot-gacor-thailand/

https://ppdb.smai-soedirman-kotabekasi.sch.id/assets/

slot-gacor

slot-gacor

olxtoto

slot gacor

slot88

slot gacor

https://roadpowersystems.com/pages/

https://disdikbud.pemkomedan.go.id/assets/css/

slot4d

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot hoki

slot thailand

togel online

slot88

https://diafrica.org/pages/

togel online

slot gacor

https://fkomputer.umku.ac.id/wp-content/plugins/

https://feb.umku.ac.id/wp-includes/

https://fgizi.umku.ac.id/wp-content/languages/

https://fmipa.umku.ac.id/wp-includes/

slot gacor

slot88

slot88

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

https://fkip.umku.ac.id/wp-content/uploads/

https://fkesehatan.umku.ac.id/wp-content/plugins/

slot gacor

slot gacor

https://fst.umku.ac.id/wp-content/plugins/

https://fkeperawatan.umku.ac.id/wp-content/plugins/

olx toto

https://akparjakarta.ac.id/wp-content/

slot qris

slot qris

slot gacor

slot gopay

slot thailand

slot gacor

slot gopay

https://ppdb.smai-soedirman-kotabekasi.sch.id/assets/

https://pmbtest.akpergshwng.ac.id/data/slot-qris-gacor/

https://cbt.dindikbud.pekalongankab.go.id/assets/

slot ovo

https://jdih.pn-labuanbajo.go.id/images/

https://pn-labuanbajo.go.id/wp-content/uploads/

https://fst.umku.ac.id/wp-content/uploads/

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot88

slot gacor

https://smkpelitanusantara.sch.id/

https://wibs.sch.id/

https://mnis.sch.id/

https://smkm3-alkamal.sch.id/

https://pelitanusantara.sch.id/

slot hoki

slot gacor kamboja

slot777

slot gacor 4d

http://esptpd.kaimanakab.go.id/public/img/

slot gacor

slot server luar

slot gacor

slot88

slot hoki

https://api.kelastryout.id/assets/

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor 2023

https://perpustakaan.poltekkespangkalpinang.ac.id/macau-slot-gacor/

https://sipp.pn-labuanbajo.go.id/resources/

slot thailand

http://bphtb.mitrakab.go.id/public/js/

slot88

https://lppm.upr.ac.id/assets/uploads/

slot gacor

slot88

slot88