Elif Şafak’ın Siyah Süt Romanının Doğum Sonu Depresyon Bakımından İncelenmesi

arzu kul uçtu

Öz


Kadınların çoğu gebelik ve doğumla birlikte ortaya çıkan fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlere kolaylıkla uyum sağlarken, önemli bir bölümü özellikle ruhsal değişikliklere adapte olmakta sorun yaşamaktadır. Bu nedenle postpartum dönem, doğum sonu ruhsal değişiklikler açısından riskli bir dönem olarak kabul edilmektedir. Doğum sonu depresyon gelişimine yatkınlık oluşturan risk etkenlerini bilmek ve riskli kabul edilebilecek annelerin duygularını yakından değerlendirmek amacıyla, Elif Şafak’ın 2007 yılında yayımlanan ve otobiyografik bir roman olan Siyah Süt adlı eserinin incelenmeye değer görülmüştür. Bu çalışmada betimsel analiz ve kodlama yöntemi gibi nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında pospartum depresyon ve ilişkili faktörler incelenmiş olup, alt başlıklar oluşturulmuştur. Bir sonraki aşamada ise roman incelenmiş, kodlamalar yapılarak ilişki faktörler ile analizi gerçekleştirilmiştir. Elif şafak tarafından yazılan otobiyografik bir roman olma özelliği taşıyan Siyah Süt (2007),  gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde yaşanan kadının anne olma sürecinde ki içsel çatışmalara yer vermektedir. Doğum sonu dönemde yaşanabilecek olumsuz duyguların pospartum depresyona dönüşme sürecini kendi yaşamından ele alan yazar, kadınlara bu dönemde yaşayabilecekleri duyguları tanımaları açısından örnek teşkil etmektedir. Ebelik mesleğinde yer alan meslek elemanlarının pospartum dönem kadınları anlamaları açısından yol gösterici nitelik taşıyan bu romanın mutlaka incelenmesi gerektiğini düşündürmektedir. 


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Çevirme H, Sayan A. (2005). Alkarısı inanmaları ve bilim. Milli Folklor, 17: 67-72.

Gölbaşı, Z., & Eğri, G. (2010). Doğum sonu dönemde annenin bakımına yönelik yapılan geleneksel uygulamalar. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 32, 276-282.

Marakoğlu, K., Özdemir, S., & Selma, Ç. İ. V. İ. (2009). Postpartum depresyon. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 29(1), 206-214.

Ayvaz S, Hocaoğlu Ç, Tiryaki A, Ak İ(2006): Trabzon il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve gebelikteki ilişkili demografik risk etmenleri. Türk Psikiyatri Dergisi. 17(4):243-51

Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği (1997). 5. Baskı. Ankara. Sistem Ofset Matbaacılık, p:365-366.

Akdolun Baklaya N. (2002). Postpartum dönemde annelerin bakım gereksinimleri ve ebe-hemşirenin rolü. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 6(2):42-49

Erdem Ö, Bucaktepe P, Erten G(2012). Postpartum depresyon görülme sıklığı ve tarama yöntemleri. Dicle Tıp Dergisi / Dicle Tip Dergisi. Cilt. 39 Sayı 3, p458-461. 4p.

Muhammed Kl, Gamble J, Creedy DK (2010). Prevalence and factors associated with the development of antenatal and postnatal depression among Jordanian women. Midwifery. Dec.2011, 27 (6): E238-45.

Yeliz Kızılarslan, Elif Şafak Son Kitabı Siyat Süt'ü Anlattı, Bianet - 20.12.2016

Robertson E, Grace S, Wallington T, Stewart DE (2004). Antenatal risk factors for postpartum depression: A synthesisi of recent literature. Gen Hospital Psychiatry 26(4)

Hüseyin, K. Ö. S. E. (2011). Tüketim Toplumunda Bir “Sosyal Beden” Kurgusu Olarak Kadın. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6(4), 76-89.

Şafak, E. (2007). Siyah Süt. Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık, İstanbul.

Akbaş A, Vırıt O, Kalenderoğlu A, Savaş H, Sertbaş G. (2008). Gebelikte sosyo demografik değişkenlerin kaygı ve depresyon düzeyiyle ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi. 45:85- 91.

Erdem, Ö., & Bucaktepe, P. G. E. (2012). Postpartum depresyon görülme sıklığı ve tarama yöntemleri. Dicle Tıp Dergisi, 39(3).

Çeber TE, Pektaş İ, Dikici İ (2002) İzmir ili Bornova ilçesinde doğum yapmış kadınların doğum sonrası depresyon durumları ve bu durumu etkileyen etmenlerin incelenmesi. VIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı, s.858-861.

Danacı AE, Dinç G, Deveci A ve ark. (2000) Manisa il merkezinde doğum sonrası depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi, 11:204-211.

Tuğlu, C., Türe, M., Dağdeviren, N., & Aktürk, Z. (2007). The Relıabılıty And Valıdıty Analysıs Of The Turkısh Versıon Of Beck Depressıon Inventory For Prımary Care. Turkish Journal Of Family Practice, 9(3), 117-122.


Refback'ler