Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Fırsat Eşitliği Açısından Yönetici, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İsmail Dönmez, Seraceddin Gürbüz, Murat Tekçe

Öz


Bu çalışmanın amacı dershanelerin kapatılmasının ardından açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının işleyişini ve bu kurslarda yaşanan sorunların çözümüne yönelik yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması tercih edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yönetici, öğretmen ve öğrencilere yönelik altı soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Yönetici, öğretmen ve öğrencilerden elde edilen verilerin iki alan uzmanı tarafından kodları çıkarılmış, sonra kodlardan yola çıkarak temalar belirlenmiştir. Ardından elde edilen veriler Miles ve Huberman uyumluluk testine tabi tutulmuştur. Uyumluluk testine göre yöneticilere yönelik görüşmelere ait verilerin uyumluluğu %91, öğretmenlere yönelik görüşmelere ait verilerin uyumluluğu %88, öğrencilere yönelik görüşmelere ait verilerin uyumluluğu %90 olarak bulunmuştur. Yöneticiler ve öğretmenler, destekleme ve yetiştirme kurslarının eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik etkili bir uygulama olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin destekleme ve yetiştirme kurslarının olmaması durumunda; maddi yetersizlikler dolayısıyla dershane, etüt veya özel ders gibi ek destek alma olanaklarından faydalanamayacaklarını ifade etmişlerdir.


Tam Metin:

PDF [45-58]

Referanslar


Central Advisory Council for Education (1959). Crowther Report: A report of the Central Advisory Council for Education. London: HMSO

Coleman, J.S. (1966). Equilty of educational opportunity Consortium For Political And Social Research, London: Cambridge University Press

Cohen, L., and Manion, L., (1994). Research Methods in Education, London: Routledge

Duru, Ü. (2007). Ankara Şehrinde Dershanelerin Dağılışı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Gök, F. (2012). Eğitim hakkı bağlamında anadilinde eğitim. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 10 (37), 10-20.

Göksu, İ. ve Gülcü, A. (2016). Ortaokul ve liselerde uygulanan destekleme kurslarıyla ilgili öğretmen görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 153-171.

Haynes, F. (2002). Eğitimde Etik, Çev.S.K.Akbaş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları

Lunenburg, F. C., (2010). Total quality management applied to schools, Schooling 1(1). 1-5.

MEB (2016). Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-klavuzu.

Miles, MB. & Huberman, AM. (1994). Qualitative data analysis. Thousand oaks, CA: Sage Publications.

Nartgün, Ş. S. ve Dilekçi, Ü. (2016). Eğitimi destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(4), 537-564. doi: 10.14527/kuey.2016.021

Öncül, R. (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü. İstanbul: MEB Basımevi

Ören, N. A. (2014). Öğrencilerin Dersaneye Yönelik Görüşlerinin Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.İstanbul Derviş Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özdemir, S. (2013). Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Özdemir, S., Bacanlı H. ve Sözer M. (2007). Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm önerileri. 26 haziran tarihinde https://www.researchgate.net/publication/274378055_TURKIYE'DE_OKUL_ONCESI_EGITIM_VE_ILKOGRETIM_SISTEMI_TEMEL_SORUNLAR_VE_COZUM_ONERILERI adresinden erişilmiştir.

Sallis, E. (2002). Total quality management ın education. London: Kogan Page.

Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical Assessment, Research & Evaluation, 7(17).

Strauss, A., Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques. New Delhi: SAGE Publications.

Turner, B. (2013) Eşitlik, Çev.B:S:Şener. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları

Uryan,, B. (2002). Toplam kalite yönetimi. Mevzuat Dergisi, 55(5).

Winn, R. C. & Green, R. S.,(1998). Applying total quality management to the educational process. International Journal of Engineering, 14 (1), 24-29.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zhang, Y. ve Espinoza, S. (1998). Relationships among computer self-efficacy, attitudes toward computers, and desirability of learning computing skills. Journal of Research on Technology in Education, 30 (4), 420-436.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.