Irak, Türkiye, Tıp, Tıp Dergisi

Gönderiler

Çevrimiçi Gönderi

Türk Dünyası Irak Türkiye Tıp Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
Girişe Gidiniz

Kullanıcı Adı / Şifresine ihtiyacınız mı var?
Kayıt Sayfasına Gidiniz

Site aracılığı ile gönderi yapmak ve süreci izlemek için bir kullanıcı kaydı yaptırmanız gerekmektedir.

 

Yazar Rehberi

ÇIKIŞ AMACI

Türk Dünyası Irak Türkiye Tıp Dergisi, Tıp Bilimi konusunda tüm bilimsel temel alınan hususlarda, örneğin; Tıp Bilimi insan kaynaklı bilim olduğu dikkate alındığında; bedensel, ruhsal, sosyal anlamda, felsefe ve çeşitli insan davranışı ile tutumlarını da kapsamaktadır. Doğal olarak; Sosyal Antropolojik Bilimi dâhil, Sosyoloji, Felsefe, Eğitim, İletişim ve Bilişim Bilimlerini, Tıp Bilimi ile bütünleştiren bir dergi niteliğindedir.

İnsanların kökeninin; Homo sapiens, sapiens, ilk olarak, 4,5 milyon yıl önce gözlenen Homo erectus ’tan farklı olarak, 130-170bin yıl önce Antropolojik olarak Afrika’da gözlenmesi, daha sonra iklim değişikliği ana etkileşim olarak göçtükleri; a) Kafkasya’dan ve Hazar Denizi etrafından Asya’ya, b) Arabistan’dan, Güneye, Hindistan, Çin’e dağılımı ile, c) Anadolu ile Akdeniz kolu Dünyaya yayılmışlardır. Dolayısıyla Dil ile Genetik yakınlık dikkate alındığında, Nostratik Üst Aile grubu olarak, özellikle eklemeli dil özelliği taşıyan Türkçe, çeşitli boyutlar ile oluşması ve modern Literatür dili olarak İngilizce (ABD) olarak çift lisanlı olarak hazırlanan bir dergidir. Derginin amacı, Tıp Bilimi temelinde, sevgi, insanlık dayanağı ile, Bağımsızlık/Liberty, Eşitlik/Equality, Kardeşliktir/Brotherhood.

Türk Evreni/Dünyasını Tıp Bilimi temelinde bütünleştiren: iletişim ve ilişkilerin oluşması hedeflenmektedir. Sosyal, kültürel, insan ile ilgili yaklaşımlar, örf, adet ve geleneklerin yaklaşımları, ile beslenme gibi İnsancıl ve Tıbbi bilgileri, Genel Tıp Bilimini ilgilendirmekte ve kapsamı alanı içine almaktadır. Tıp Biliminin her Bilim Dalını ve Ünitelerini yapısı ve çalışanların duygu ve düşünceleri de irdelenmesi ayrıca amaçlanmaktadır.

Tıp Biliminin Genetik, Embriyoloji, Fetal, Perinatal ve Gelişim Biyolojisi, Moleküler Genetik, Fizyoloji, Biyokimya, Farmakoloji, Beslenme/Diyetetik, Tüp Bebek (IVF) ve diğer yaşamın başlaması ve yaşamın ilk dönemindeki insan sağlığı ile ilgili konular derginin başlıca alanı içindedir. Annenin psikiyatrik durumu dâhil, gebe ile ilgili örf, gelenekler de Toplumun sosyal olaylara bakışı, etkileşimler ve insanlık ile insanı ilgilendiren konularda dergiye konu olacaktır.

İnsan birey hakkı önceliklidir ve hiçbir gerekçe insanın haklarını yok saymaya gerekçe olamaz. Civil Liberties/Birey Hakları öncelikli, bunlar tüm kamu, kurum ve kuruluşlardan korunma, gözetme, zarar ve ziyandan korunmalı, etkileşimlerden güvenli olmalıdır. Bu durum, insanlık içinde kalınmasını, hukuk yapısı ile zararın, bireye hakaret dahil gerekçe tutulamayacağı, herhangi bir grup, ırk, cins gibi ayırımların kabulü anlamını taşımaz. Kalıp, kural ve bağlayıcı olarak sunulanlar yerine, bilimsel bilgilendirme ve rıza ile kişilerin haklarının korunumu temel alınacaktır.

Deneysel çalışmalar, hayvan araştırmaları, hipotezler, düşünceler, fikirler ve gelişimsel değerlendirmeler, yaklaşımlar ile insan ovum, sperm ve embriyo, fetüs ve Yenidoğan konusundaki yazılar kabul edilecektir. Bakım ve bakım konusundaki yaklaşımlar, büyüme, gelişme yanında, hemşirelik ve diğer dikkat edilecekler, öneriler aynı zamanda bu derginin kabulü içindedir. İnsanı ilgilendiren konular, Bilim penceresinden olmak üzere yayına kabul edilecektir. Araştırma ve veri/kanıta dayalı yaklaşımlarda Biyoistatistik kanıta dayalı tıp açısından önemlidir, ancak kişisel görüşler, düşünceler farklı kapsamdadır. Veri kesin ve kanıta dayalı, objektif olması gerekirken, yorum hür ve bağımsızdır. Hakaret ve aşağılama, hor görme fikir hürriyeti kapsamında olmayıp, insanlık dışı her şeyde olduğu gibi suç kapsamındadır.

Sonuç olarak açık ve net olarak her türlü görüş, yazı ve ifade, insan ve insan genetiği, hücre, embriyo, fetüs ve Yenidoğan/Neonatoloji ile diğer bu konudaki sosyal ve kültürel konular derginin alanı içindedir.

YAYIN DİLİ

Yayın dili Anadolu Türkçesi olup, İngilizce özet bulunması ve ayrıca İngilizce metnin de ek olarak birlikte sunulması arzu edilmektedir. Temel olarak Irak-Türkiye ve Türki Ülkelerinin yayınlarını kapsaması arzu edildiği için, uluslararası bir dergi niteliğindedir. İngilizce olanlarında çift lisan olarak Türkçesi veya Türkçe özetinin de eklenmesi beklenilmektedir. Türk Dünyası Irak-Türkiye ve Tıp Bilimi kapsamında olan Dergi, kültürel açıdan Tıp Bilimi temelinde Türkçe temelli konuşan ülkeleri bir arada bütünleştirme, sosyal ve kültürel parametrelerle, olguları ve araştırmaları birlikte harmanlama amacındadır. 

DERGİNİN TEMEL İLKELERİ

Türk Dünyası Irak-Türkiye Dergisi Birey hakkı (Yaşam Hakkı, Doğmamışın Hakkı, Fetal Hak ve Yenidoğan Hakları katılarak tüm insanların ve insanlığın) temelinde, onuru, saygısı ve insan olmanın şerefine tam uyulmasını gerekli görür. Tüm insanların birey olarak hakları herhangi bir tanımlama ve sıfat olmadan eşit olduğu kabulü ile yaklaşılmasını öngördüğü için, aşağılama, hor görme dâhil her türlü hakaret ve cins, ırk gibi ayırımların yapılmasını insanlık hakkı olarak reddederiz. Etik ilkeler doğrultusunda ancak bilim olabileceği inancı ile tüm bireylerden de bu şekilde davranılmasını gerekli görmektedir. Yayında temel ilke insanlık ve bu temelde bireyin hakkı, bağımsızlığı olmalıdır. Hastalık YOK, Hasta VAR temelinde Tıp Bilimi yorumlanmalıdır.

İRDELEME TEMELLERİ

Fikirlerin oluşması, karşılıklı değerlendirmesi ve irdelenebilmesi için, konularında yetkin ve uzman olan bilim adamlarının görüşlerinin alınması, derginin hakemli olması gereklidir. Fikirler ancak karşılıklı irdeleme ile bütünleşme sağlanabilir. Değerlendirme yapan öğretim elemanının talebi, editör, doğrultusunda görüşlerinin de eklenmesi öngörülmektedir.

KAPSAMI


Temel olarak:


 • Editöre mektup, yazılar
 • Derleme
 • Özgün Yazılar
 • Olgu görüşleri
 • Tıp Bilimi konusunda ilginç mektuplar ve anılar ile tarihsel boyut
 • Ortak eşgüdüm yazıları/ilkeleri
 • Protokoller
 • Düşünceler, Fikirler ve Kısa görüşler
 • Olgu sunumları, Klinik beceri ile oluşan düşünce ve duygular
 • Katkılar
 • Eğitim Bilimleri
 • İletişim, Bilişim Bilimleri
 • Psikiyatrik yaklaşımı
 • Araştırma çalışmaları, görüşler
 • Tıp Biliminin kaynakları
 • İnsanlığı ilgilendiren yazılar
 • Hukuksal olarak yaşam hakkı, İnsan kişilik hakkı yazıları
 • Tıbbi etik boyutu
 • Uygun görülen diğer yazılar

YAYIN KURULU

Tıp Bilimi konusunda uzman olan her hekim veya tıbbi konuda eğitim almış, öğretim elemanları temel olmak üzere yayın kurulunun temel üyesidir. Tüm Türk Dünyası Tıp Bilimi Uzmanları doğal yayın kurulundadır.

SORUMLULUK BİLGİSİ

Tüm yayınlardaki görüşler, çalışmalar, olgu sunumları yayını yapan bireyin sorumluluğundadır. Hukuksal boyut olduğu zaman yayını ileten kişi doğrudan sorumlu olarak değerlendirilecektir. Yazarlar Editörlerin uyarılarını dikkate almaları gerekir. Gerekçe sunarak editörler yayınlamama hakkına sahiptirler. Karşı görüşler de alınması önerilir. Yayınlara sunulan görüşler, karşı görüşler de aynı şekilde bunları belirtenlerin sorumluluğundadır.

Herhangi bir şekilde gözden kaçan etik ihlaller ve hukuksal yayın haklarının ihlali durumunda geriye dönük yasal işlemlerin yapılacağı bilinmelidir. Ceza ancak ülkelerin yasalarına göre verilmesine karşın, etik ihlaller ve birey hakkının zedelenmesi Dergide açık olarak belirtilecek, aleni ilan edilecektir. Tüm sorumluluk yazara aittir. Her Editör üye yayını kabul etmek veya reddetmekte serbest olup, gerekçesini sunması beklenmektedir.

Türk Dünyası Neonatoloji Dergisi COPE etik ilkelerini benimsemektedir. Etik değerlendirmeler bu kapsamda ele alınacaktır.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
 2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 4. Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerien metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
 5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
 6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.