ORD. PROF. DR. TEVFİK SAĞLAM VE VEREM SAVAŞ MÜCADELESİ

Hülya Öztürk

Öz


27 Mayıs1882 günü İstanbul ‘da doğmuş olan  Tevfik Sağlam, Sadaret Şifre Kalemi Müdürü Mehmet Salim Bey’in oğludur. Yüksek öğrenimini Demirkapı’da Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i  Şahane’de tabip yüzbaşı rütbesiyle tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından bir yıl Topkapı Sarayı içindeki Gülhane Tatbikat Hastanesi’nin İç Hastalıkları Kliniği’nde çalışmıştır.  Gerek kitapları ve gerek verdiği eğitim ile modern tıbba katkısı tartışılmazdır.

Tevfik Sağlam, Türkiye Verem Savaş Derneği’nin kuruculuğunu ve başkanlığını yaparak veremin ülkemizden silinmesi için büyük başarılar sağlamıştır. 1927'de, Dr. Tevfik İsmail Gökçe ile beraber İstanbul Verem Mücadelesi Cemiyeti adlı bir dernek kurmuştur. Kurulmasını sağladığı senatoryumlar, dispanserler ile İstanbul'da etkin bir mücadele başlatmış; ardından Anadolu'da şubeler kurmaya başlamıştır.

Verem Savaş Mücadelesi adlı eser 39 sayfadan oluşmaktadır. 1944 yılında Ankara’da Maarif Matbaasında 6580 adet basılmıştır. Kitapta veremin ne olduğu  anlatıldıktan sonra belirtileri üstünde durulmuştur. Çocuklarda verem ve bunun belirtileri olarak iştahsızlık, tartıdan düşme, ateş, balgam, kan tükürme gibi mevzular açıklanmaya çalışılmıştır. Veremin tanınması, tedavisi ve bu konuda mevcut dispanserler, hastaneler tanıtıldıktan sonra ülkemizde veremle mücadele doğrultusunda yapılan çalışmalar açıklanmıştır.

Geçmişten bu yana tüm dünyada pek çok harabiyete neden olan bu hastalığın tanınması; bu hastalığı teşhis ve tedavide büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Tevfik Sağlam tarafından yazılan bu eserin incelenmesi  günümüz tıbbı  için de   önemli bilgiler sağlamaktadır.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Namal,A., Aras,Ş., Yürür,G., “İstanbul Üniversitesi Rektörlerinden Tevfik Salim Sağlam”, Nobel Medicus Online Dergi.

Sağlam, T(1981). Nasıl Okudum?,(Hazırlayan: Hüsrev Hatemi, Aykut Kazancıgil), İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Atatürk’ün 100. Doğum Yılını Kutlama Yayınları(4),İstanbul;1vd.

Berber,M.S(2209). Demokratik Kitle Örgütü Olarak Türk Tabipleri Birliği. Türk Kütüphaneciliği 23(4),s.894-901.

Gökçe, A.N(1992).“1933 Üniversite Reformuna Kadar İstanbul Tıp Fakültesi Reisleri, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 62, Sayı:4,s:446-449.

Atıcı, E., Erer, S.(2009). “Türk Kadınlarının Tıp Eğitimine Başlama Süreci Ve İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi’nden Mezun Olan İlk Kadın Hekimler”, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 35 (2) 107-111.

Özeke, T(1999). “Çocuk Hekimi Gözüyle Yaşlılık”, Türk Geriatri Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, s.90-91

Naymansoy, G(2010). “Türk Bilim Kadınları Ve Bilime Katkıları”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Http://Sbe.Gantep.Edu.Tr), 9(1):203-232.

Turhan, V(2009). Tennessee (Abd)’Den Türkiye’ye Hıstoplazmozun Öyküsü, Mikrobiyol Bul; 43: 339-351.

Arda, B(1996). “Atatürk Türkiyesi'nde İlk Tıp Fakültesinin Kuruluşu”, Ankara Tıp Fakültesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Cilt 49, Sayı 1.s.1vd.

Oğuz, NY, Erdemli,E.A., Tekelioğlu,M. Türkiye'nin İlk Kadın Tıp Profesörü: Kâmile Şevki Mutlu). www.yaseminyalim.com/wp-content/uploads/2008/07/99.doc

Seber, E(2010). “Tüberkülozun Dünü”, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, Ankem Dergisi24(Ek-2), İstanbul: s:52-60.

İzzettin, BY. “Tüberküloz Tarihi” , Klinik Gelişim, İstanbul, s.8.

Erdem A(2006). Dünya Ve Türk Tıp Tarihi, Güneş Kitabevi, Ankara, s.114-115.

Osmanoğlu, A(1984). Babam Sultanhamid. Hatıralarım, Selçuk Yayınları, Kent Kitapevi, İstanbul, 1vd.

Unat, EK(1979). “Osmanlı İmparatorluğunun Son 40 Yılında Türkiye’nin Tüberküloz Tarihçesi Üzerine”, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi(10) :273-84.

Oğuz, D(2004). “5-24 Ay Arası Sağlıklı Çocuklarda Bcg Aşısının Tüberkülin Deri Testine Etkisinin Araştırılması”, İstanbul,1vd.

Yenel, F(2000). “Pnömolojinin Tarihçesi”, Solunum Dergisi(2):73-75.

Sağlam T(1944). Verem Savaşı. İyi Yaşam Serisi:4. Ankara: Maarif Matbaası, s.1-39.

Anğ, Ö, Uzun, M(1998). “Türkiye’de Tüberkülozun Son Durumu”, Klinik Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, s.3-5.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.