Türk Tarih Yazıcılığında Usullere Dair

Pasha GULUZADE

Öz


Bu çalışmada Türk tarih yazıcılığında yaşanmışlıkların doğru bir şekilde önyargısız, aktarılması ve yorumlanmasına ilişkin Türk tarihçileri tarafından ileri sürülmüş yöntem ve tarihçinin tutumu konu edilmiştir. Sözkonusu amaç doğrultusunda yönteme dair kendi görüşlerini belirtmiş Togan, Baykara, Köprülü, Gökalp, Kafesoğlu, Akçura, Cevdet Paşa, Celal Nuri, Ahmed Saib ve Filibeli Ahmed Hilmi gibi birçok münevverin görüşü incelenerek tenkit ve tarihçiye etki edebilecek faktörlerin mümkün olduğu kadar en aza indirilmesinin gerçek bilgiyi vereceği sonucu çıkarılmıştır.

Anahtar kelimeler: tarih yazıcılığı, yöntem, tenkit, tarihçi.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


AHMED Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet I Cild, Sad: Dündar Günday, Sabah gazetesi yayınları, İstanbul, 1972

AHMED Saib, “Rehber-i Müverrihin:Mükemmel ve Muntazam Tarih-i Osmanı Nasıl Yazılır?”, Haz:A.Ertuğrul, İstem, S:1, 2003, s. 203-223.

AKÇURA Yusuf, Tarih-i Siyasi-Ders Notları, Haz: E.Kılınç, Ötüken yayınları, İstanbul, 2016

BAYKARA Tuncer, Tarih Araştırma ve Yazma Metodu, IQ Kültür Sanat yayıncılık, İstanbul, 2007

BIÇAK Ayhan, “Tarih Düşüncesi”, Cogito, S:73, Yapıkredi yayınları, 2013, s. 36-60

BIÇAK Ayhan, Türk Düşüncesi II:Kaygılar, Dergah yayınları, İstanbul, 2010

BOLAY Hayri Süleyman, “Yusuf Akçura`ya Dair Bazı Notlar”, Tanzimat`tan Günümüze Türk Düşünürleri:Tanzimat`tan Cumhuriyet`e Siyasi, İdari ve Sosyal Düşünce Temsilcileri

Cilt 1, Haz. Bolay H.Süleyman, Nobel yayınları, Ankara, 2015

ÇAVDAR Necati, “Tarihsel Biyografi İnşasında Sübjektiflik Sorunu”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S:60, 2017, s. 627-644

İLERİ Celal Nuri, “Milli Tarih, Tenkidi Tarih”, Çev:Ahmet Vurgun, TUHED, C:3, S:2, 2014, s. 217-227.

GEORGEON François, Türk Milliyetçiliğinin KökenleriYusuf Akçura(1876-1935), Çev: Alev Er, Tarih Vakfı Yurt yayınları, İstanbul, 1999

GÖKALP Ziya, Küçük Mecmua-II, Çeviriyazı.Şahin Filiz, Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk yayınları, Antalya, 2009

GÖRKAŞ İrfan, “Tarih Yazıcılığından Tarih Felsefesine:Mehmet Arif`in “Muhakemeli Tarih” Anlayışı”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S:28, s. 261-293.

GÜNDÜZ Mustafa, “Metodoloji, Kavram ve Konu Kıskacında (Türk) Eğitim Tarihçiliği”, Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, C:4, S:7, 2018, s. 88-130.

GÜNEŞ Ahmet, “Tarih, Tarihçi ve Meşruiyet” AÜ Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S:17, 2005, s.28-75.

KAFESOĞLU İbrahim, “Tarih İlmi ve Bizde Tarihçilik”, Tarih Dergisi, XIII, (17-18), s. 1-16.

KÖPRÜLÜ Fuad, “Türk Edebiyatı Tarihi`nde Usul”, Edebiyat Araştırmaları, Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara, 1999.

ORTAYLI İlber, Tarih Yazıcılık Üzerine, Cedit neşriyatı, Ankara, 2011

ÖZBEK Nadir, “Alternatif Tarih Tahayyülleri:Siyaset, İdeoloji ve Osmanlı-Türkiye Tarihi”, Toplum ve Bilim, S:98, 2003, s. 234-254.

ÖZBARAN Salih, “Tarihçi ve Toplum”, EÜEF Tarih İncelemeleri Dergisi, S:1, s. 1-7.

ÖZBARAN Salih, “Türkiye`de Tarihçiliğin Görüntüsü”, DEÜAİİTE Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C:1, S:2, 1992, s. 33-49.

ÖZEL O., ÇETİNSAYA G., “Türkiye`de Osmanlı Tarihçiliğinin Son Çeyrek Yüzyılı: Bir Bilanço Denemesi”, Toplum ve Bilim, S:91, 2002, s. 8-38.

SANDER Oral, “Tarihte Yöntem”, AÜSBFD, C:28, S:1, 1973, s. 59-71

ŞEHBENDERZADE Filibeli Ahmed Hilmi, İslam Tarihi, Ed:Cem Zorlu, Ağaç yayınları, İstanbul, 2009

TEKELİ İlhan, “Siyasetçilerin Tarihle İlişki Kurma Ahlakı Üzerine”, Cogito, S:73, Yapıkredi yayınları, 2013, s. 283-304

TOGAN Velidi Zeki, Tarihte Usul, Enderun kitabevi, İstanbul, 1985

UYANIK Necmi, “Celal Nuri İleri ve Tarih Anlayışı”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S:16, 2004, s. 239-258

Türk Tarih Kongresi-I, Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara, 2010

UZUNÇARŞILI İsmail Hakkı, “Türk Tarihi Yazılırken”, Belleten, C:3, S:10, s. 349-353


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.